PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

1. fejezet

Beköszöntő és áldáskívánás

1 Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, ApCsel 9,15; 13,2.3; Gal 1,15; 1Kor 1,1

2 melyet eleve megígért az ő prófétái által a szent írásokban 1Móz 3,15; 49,10; Ésa 7,14; 9,6.7; 53,1-12

3 az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, Mt 1,1-16; Lk 3,23-31

4 aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint a halálból való feltámadás által a mi Urunk Jézus Krisztus felől, Jn 10,36; ApCsel 13,33

5 aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért, Ef 3,8

6 kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai.

7 Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 1Kor 1,2

Bevezetés: az evangélium Isten hatalma üdvösségre

8 Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Ef 5,20; 1Thessz 1,2

9 Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek,

10 imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. 1Thessz 3,10

11 Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre, Róm 15,23.29

12 azaz hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által: a tiétek meg az enyém által. 2Pt 1,1

13 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok (de mind ez ideig megakadályoztattam), hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Gal 5,22

14 Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Kol 1,28

15 Azért ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. ApCsel 28,31

16 Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 2Tim 1,8; 1Kor 1,18; 15,1.2

17 Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

18 Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Zsolt 5,5.6

19 Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van őbennük, mert az Isten megjelentette nékik. ApCsel 14,17

20 Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgy, hogy ők menthetetlenek,

21 mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Ef 4,18

22 Magukat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek: 1Kor 1,20

23 és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. 5Móz 4,15-19

24 Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, ApCsel 14,16

25 mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. Róm 9,5

26 Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre.

27 Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. 3Móz 18,22-23; 1Kor 6,9

28 És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

29 akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel;

30 súsárlók,* rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

31 balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

32 Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ef 5,3-5; 2Tim 3,2-5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában