PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

6. fejezet

A törvényszék előtt való pereskedésről

1 Merészel valaki tiközületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?

2 Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Lk 22,30; Jel 2,26

3 Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

4 Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.

5 Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs tiköztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?

6 Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?

7 Egyáltalán már az is gyarlóság tibennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Péld 19,11; Péld 20,22; Mt 5,21.39; Lk 6,29; Róm 12,19; 1Thessz 5,15; 1Pt 3,9

8 Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak. 1Thessz 4,6; 5,15

Óvás hamisságtól és tisztátalanságtól

9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek: se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Gal 5,19.20.21; Ef 5,5

10 se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. Tit 3,3; Ef 2,1-3; Zsid 9,14

12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. 1Kor 10,23

13 Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Mt 15,17; 1Kor 15,44; 1Thessz 4,3

14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. ApCsel 3,15; Róm 6,5.8

15 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen! Ef 4,12.15.16

16 Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. Mt 19,5; 1Móz 2,24

17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. Jn 17,21.22; Ef 5,30

18 Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? 1Kor 3,16; Róm 14,7.8

20 Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi! 1Kor 7,23; 1Pt 1,18.19; Fil 1,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában