PÁL LEVELE TITUSHOZ

3. fejezet

Felsőbbség iránti engedelmesség, szelídség mindenki iránt

1 Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek! Róm 13,1.2; 1Pt 2,13-15

2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt! Fil 4,5; Zsid 12,14

3 Mert régente mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. 1Kor 6,9-11; Ef 2,1-3

Az újjászületés fürdője

4 De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, Jn 3,16

5 nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, Ef 2,8.9

6 melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által,

7 hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Róm 8,16.17

Különböző tanítások, kérések és üdvözlések

8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöl járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Tit 3,14; Tit 2,14

9 A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók. 1Tim 1,4; 4,7

10 Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld, Mt 18,15-17

11 tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

12 Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.

13 A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk! ApCsel 18,24

14 Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek!

15 Köszöntenek téged a velem lévők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket hitben! Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában