APOSTOLOK CSELEKEDETEI

 • 1. fejezet

  Előszó. Krisztus mennybemenetele Mátyás apostollá választása
 • 2. fejezet

  A Szentlélek kitöltetése. A nyelvek csodája Péter prédikációja Jézusról, a Messiásról Jeruzsálemi gyülekezet
 • 3. fejezet

  Csodatétel a sántán Péter bizonyságot tesz Krisztusról, és megtérésre int
 • 4. fejezet

  Péter és János fogsága, vallástétele a főtanács előtt és szabadon bocsátása A hívők imája A hívők benső közössége
 • 5. fejezet

  Anániás és Safira Az apostolok fogsága és kiszabadulása Gamáliel tanácsa
 • 6. fejezet

  Hét diakónus. A gyülekezet növekedése István bevádoltatása
 • 7. fejezet

  István vértanú prédikációja, elragadtatása és halála
 • 8. fejezet

  Saul az anyaszentegyházat pusztítja Filep Samáriában prédikál. Simon a varázsló A szerecsen főember megtérése
 • 9. fejezet

  Saul megtérése és első élményei Damaszkuszban és Jeruzsálemben Péter meggyógyítja Éneást, és feltámasztja Tábitát
 • 10. fejezet

  Kornélius és háza népe Péter által megtér és megkeresztelkedik
 • 11. fejezet

  Péter beszámol a pogányok megtéréséről Az evangélium kiterjesztése Antiókhiára. A keresztyének neve Gondoskodás a júdeai keresztyénekről az éhínség idején
 • 12. fejezet

  Jakab halála. Péter kiszabadulása Heródes vége
 • 13. fejezet

  Pál első térítői útja. Ciprusban prédikálja az evangéliumot Pál a pisidiai Antiókiában prédikál
 • 14. fejezet

  Pál működése és élményei Ikóniumban, Listrában, Derbében, visszatérése Antiókhiába
 • 15. fejezet

  Az apostoli gyűlés és végzése Pál második missziói útja
 • 16. fejezet

  Pál magához veszi Timótheust, és az evangéliumot Ázsiából Európába hozza Pál élményei Filippiben: Lídia és a börtönőr megtér
 • 17. fejezet

  Pál Thessalonikában tanít Pál Béreában tanít Pál Athénben tanít
 • 18. fejezet

  Pál Korinthusban Pál visszatér Efézuson át Jeruzsálembe és Antiókhiába Pál harmadik missziói útjára indul; Apollós Efézusban
 • 19. fejezet

  Pál Efézusban Demeter ötvös lázadása
 • 20. fejezet

  Pál tovább utazik Macedóniába és Görögországba, majd ismét Kisázsiába Pál feltámasztja Eutikhust Pál búcsúja az efézusi gyülekezet véneitől
 • 21. fejezet

  Pál Milétusból Jeruzsálembe utazik Pált a templomban elfogják, és a római táborba viszik
 • 22. fejezet

  Pál elmondja a zsidóknak megtérése történetét
 • 23. fejezet

  Pál a főtanács előtt. A farizeusok és a szadduceusok meghasonlanak miatta. Az Úr szól hozzá Gyilkos terv Pál ellen, amely meghiúsul
 • 24. fejezet

  Pál Félix helytartó előtt
 • 25. fejezet

  Pál Festus helytartó előtt a császárra apellál Pált Agrippa király elé állítják
 • 26. fejezet

  Pál igazolja magát Festus és Agrippa király előtt. Mindketten elismerik ártatlanságát
 • 27. fejezet

  Pált fogolyként Rómába viszik. Hajótörés és menekülés. Megérkezés Máltára
 • 28. fejezet

  Barátságos fogadtatás Máltán Pál csodatétele Pál megérkezése és prédikálása Rómában

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában