APOSTOLOK CSELEKEDETEI

6. fejezet

Hét diakónus. A gyülekezet növekedése

1 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az őközülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. ApCsel 2,45; 4,34.35

2 Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk.

3 Válasszatok azért, atyámfiai, tiközületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk!

4 Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. ApCsel 1,14; 4,33; 5,42

5 És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szentlélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala, ApCsel 8,5.26; 21,8

6 kiket állatának az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték. 4Móz 8,10; 27,18; 5Móz 34,9; 1Tim 4,14; 2Tim 1,6

7 És az Isten igéje növekedék, és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.

István bevádoltatása

8 István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.

9 Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, cirénebeliekének, alexandriabeliekének és a Ciliciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala.

10 De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által szól vala. Lk 21,15

11 Akkor felbujtottak valami embereket, kik mondának: Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen.

12 És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat, és reárohanván, magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé.

13 És állatának hamis tanúkat, kik mondának: Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Jer 26,11

14 Mert hallottuk, amint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes.

15 És szemeiket reávetvén a tanácsban ülők mindnyájan, olyannak láták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában