APOSTOLOK CSELEKEDETEI

21. fejezet

Pál Milétusból Jeruzsálembe utazik

1 Amint pedig, őtőlük elszakadván, elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába.

2 És mikor találtunk egy hajót, mely Feniciába méne által, abba beülvén, elhajózánk.

3 És miután megláttuk Ciprust, és elhagytuk azt balkézre, evezénk Szíriába, és Tírusban köténk ki, mert a hajó ott rakja vala ki a terhét.

4 És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. ApCsel 21,12

5 Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutazánk, kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.

6 És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez.

7 Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tírusból eljutánk Ptolemaisba, és köszöntvén az atyafiakat, náluk maradánk egy napig.

8 Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ővele valánk, érkezénk Cézáreába, és bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való vala, őnála maradánk. ApCsel 6,5; 8,5.6

9 Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik prófétálnak vala. Jóel 2,28

10 Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus. ApCsel 11,28

11 És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szentlélek: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.

12 Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. ApCsel 21,4

13 De Pál felele: Mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. ApCsel 20,24

14 Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akarata!

15 E napok után pedig felkészülődvén, felmenénk Jeruzsálembe.

16 Jövének pedig mivelünk együtt a tanítványok közül is Cézáreából, kik elvezetének bizonyos ciprusi Mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk.

17 Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak.

18 Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott valának. ApCsel 15,13

19 És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.

20 Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat, és mondának néki: Látod, atyámfia, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett.

21 Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Gal 2,15.16; 5,2-6; Róm 10,4

22 Micsoda annak okáért? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél.

23 Ezt műveld azért, amit néked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra. 4Móz 6,2-21

24 Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyírassák fejüket! És megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket tefelőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. ApCsel 18,18

25 A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlva holt állattól, mind a paráznaságtól. ApCsel 15,20.29

26 Akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat.

Pált a templomban elfogják, és a római táborba viszik

27 Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reáveték kezüket,

28 kiáltván: Izráelita férfiak, legyetek segítségül! Ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt, ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet. ApCsel 6,13

29 Mert látták vala annak előtte az Efézusi Trofimust ővele a városban, kiről azt vélék, hogy Pál bevitte a templomba. ApCsel 20,4

30 Megmozdula azért az egész város, és a nép összecsődüle, és Pált megragadván, vonszolják vala ki őt a templomból, és mindjárt bezáratának az ajtók.

31 Mikor pedig meg akarák őt ölni, feljuta a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült.

32 Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk. Azok pedig mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűnének Pált verni.

33 Akkor odaérvén az ezredes, elfogatá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozá, hogy kicsoda, és mit cselekedett.

34 De ki egyet, ki mást kiált vala a sokaság között, és mikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, hogy vigyék el őt a várba.

35 Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vivék őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt,

36 mert követi vala a népnek sokasága, kiáltozva: Öld meg őt!

37 És mikor immár a várba akarák bevinni Pált, monda az ezredesnek: Vajon szabad-e nékem valamit szólanom tehozzád? Az pedig monda: Tudsz görögül?

38 Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút?

39 Monda pedig Pál: Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cilicia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez. ApCsel 9,11; 22,3

40 Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek. És mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván:

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában