APOSTOLOK CSELEKEDETEI

26. fejezet

Pál igazolja magát Festus és Agrippa király előtt. Mindketten elismerik ártatlanságát

1 Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott:

2 Agrippa király! Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, teelőtted fogok védekezni e mai napon,

3 mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen.

4 Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan. ApCsel 22,3

5 Kik tudják rólam eleitől fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem mint farizeus.

6 Most is az Istentől a mi atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt, ApCsel 24,14; 28,20

7 melyre a mi tizenkét nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut, mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól.

8 Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel?

9 Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem.

10 Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. ApCsel 8,3; 9,1.2; 22,4.5.19; Gal 1,13; ApCsel 8,1; 22,20

11 És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük, kergettem mind az idegen városokig is.

12 E dologban éppen útban lévén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, ApCsel 9; 22

13 délben látám az úton, király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala.

14 Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól, és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.

15 Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz.

16 De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. ApCsel 22,15.17.18; 2Kor 12,2-4

17 Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, ApCsel 22,21

18 hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által. 2Kor 4,6; Ef 5,8; Kol 1,12.13; ApCsel 20,32; Ef 1,18

19 Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt,

20 hanem először a damaszkuszbelieknek és jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. ApCsel 9,20-22.28.29; ApCsel 20,21; Mt 3,8; Lk 3,8

21 Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban. ApCsel 21,30.31

22 De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni:

23 Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Ésa 53,4; ApCsel 17,3; 1Kor 15,20.23; Kol 1,18; Ésa 42,6; 49,6; ApCsel 13,47

24 Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fennszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz. 1Kor 1,18.23

25 Ő pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok.

26 Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül őelőtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában* lett dolog ez.

27 Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.

28 Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.

29 Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok e bilincsektől megválva.

30 És mikor ő ezeket mondá, felkele a király és a tiszttartó és Bernicé és akik velük együtt ültek,

31 és visszavonultukban beszélgetnek vala egymással, mondván: Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember.

32 Agrippa pedig monda Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem apellált volna.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában