APOSTOLOK CSELEKEDETEI

24. fejezet

Pál Félix helytartó előtt

1 Öt nap múlva aztán aláméne Ananiás főpap a vénekkel és egy Tertullus nevű prókátorral, kik panaszt tettek a tiszttartónál Pál ellen.

2 Mikor pedig ő előszólíttatott, Tertullus vádolni kezdé, mondván:

3 Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy teáltalad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve minden tekintetben és mindenütt.

4 De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint.

5 Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a földkerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje,

6 ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni.

7 De Lisiás, az ezredes, nagy karhatalommal odajövén, kivevé őt kezünkből.

8 És azt parancsolá, hogy az ő vádolói hozzád jöjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk.

9 Helybenhagyák pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek.

10 Felele pedig Pál, miután intett néki a tiszttartó a szólásra: Mivelhogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy e népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében,

11 mert megtudhatod, hogy nincsen tizenkét napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe.

12 És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna sem a zsinagógákban, sem a városban.

13 Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak.

14 Erről pedig vallást teszek néked, hogy én a szerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.

15 Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak: mind igazaknak, mind hamisaknak. Jób 19,25-27; Dán 12,2; Jn 5,28.29

16 Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.

17 Sok esztendő múlva pedig eljövék, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Róm 15,25-28; 1Kor 16,1-4; 2Kor 8,1; 2Kor 9,1

18 Ezek közben találának engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúság támasztásban némely Ázsiából való zsidók, ApCsel 21,26.27

19 kiknek ide kellett volna te elődbe jőni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem.

20 Avagy ezek maguk mondják meg, vajon találtak-é bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam.

21 Hacsak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam: A halottak feltámadása felől vádoltatom én tőletek e mai napon. ApCsel 23,6

22 Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztá dolgukat, mivelhogy tüzetesebb tudomása volt e szerzet dolgai felől, és monda: Mikor Lisias ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben.

23 És megparancsolá a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzá menjen.

24 Egynéhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Drusillával egyben, ki zsidó asszony vala, maga elé hívatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől.

25 Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged.

26 Egyszersmind pedig azt is reményli vala, hogy Pál pénzt ad néki, hogy őt szabadon bocsássa, ezért gyakrabban is magához hívatván őt, beszélget vala véle. ApCsel 24,17

27 Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix, Pált fogságban hagyá.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában