Ésaiás

7. fejezet

Jeruzsálemet a szíriaiak és Izráel fenyegetik

1 És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Recin, Szíriának királya és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja, de nem veheté meg azt. 2Kir 16,1.5; 2Krón 28

2 És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Szíria Efraimmal egyesült! És megindula szíve s népének szíve, amint megindulnak az erdő fái a szél miatt.

3 És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad a Felső-tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján! 2Kir 18,17; Ésa 36,2

4 És mondd néki: Vigyázz, és légy nyugodt, ne félj! És meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszökdarab miatt, Recinnek és Szíriának és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!

5 Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Szíria, Efraim és Remalja fia, mondván:

6 Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királlyá benne Tábeal fiát! Zsolt 83,4-6

7 Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!

8 Mert Szíria feje Damaszkusz, és Damaszkusznak feje Recin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim, és nép nem lészen.

9 Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia. Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok! Zsolt 9,11; 37,3-7.34; 40,5

Vigasztaló ígéret Immánuelről

10 És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:

11 Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!

12 És mikor szóla Akház: Nem kérek, s nem kísértem az Urat! 5Móz 6,16; Mt 4,7

13 Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! Hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?

14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, Mt 1,23; Lk 1,31

15 ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni és a jót választani.

16 Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.

Büntetés az asszírok által

17 És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Asszíria királyát. 2Kir 18,13

18 És lesz ama napon: süvölt az Úr az Egyiptom folyóvize mellett való legyeknek s Asszíria földje méheinek,

19 s mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.

20 Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Asszíria királya által a főt s a lábak szőrét, amely a szakállt is leveszi.

21 És lesz ama napon, hogy ki-ki egy fejőstehenet tart és két juhot.

22 És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik, mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.

23 S lészen ama napon, hogy minden helyet, ahol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.

24 Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet.

25 Sőt a hegyekre, amelyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól, hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában