2Krónika

28. fejezet

Akház istentelen uralkodása

1 Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, és nem cselekedék kedves dolgot az Úr előtt, mint Dávid, az ő atyja. 2Kir 16,1-19

2 Hanem az Izráel királyainak útján járt, és öntött bálványokat is csináltatott a Baál tiszteletére.

3 Annak felette tömjéneze a Hinnom fiának völgyében. Fiait is megégeté tűzben a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izráel fiai elől kiűzött volt. 2Krón 33,6; 5Móz 18,9-12

4 Áldozék és tömjéneze a magaslatokon is, a halmokon is és minden zöld fa alatt. 2Kir 16,4

5 Ezért az Úr, az ő Istene adá őt a szíriabeli király kezébe, és őt igen megverék, és sok foglyot hurcolának el őtőle, akiket Damaszkuszba vivének. Sőt még az Izráel királya kezébe is adaték, és az is igen megveré őt.

6 Mert Pékah, a Rémália fia Júdában egy nap levága százhúszezer embert, mind vitézeket, mivel elhagyták az Urat, atyáik Istenét. 2Kir 16,5-8; Ésa 7,1

7 Annak felette az efraimbeli vitéz Zikri megölé Maásiát, a király fiát, Azrikámot, az ő házának gondviselőjét és Elkánát, aki a király után második vala.

8 És elvivének az Izráel fiai az ő atyjukfiai közül kétszázezer asszonyt, fiút, leányt, és nagy vagyont rablának el tőlük, és azzal a zsákmánnyal mennek vala Samariába. 2Krón 25,21-24

Odéd próféta

9 Vala pedig ott az Úrnak egy prófétája, akinek neve Odéd, aki eleibe menvén a hadnak, amely Samariába megy vala, monda nékik: Ímé, mivel az Úrnak, atyáitok Istenének haragja Júda ellen felgerjedett, őket kezetekbe adta, és ti sokat megölétek közülük haragotokban, amely szintén az égig felhatott.

10 És immár arra gondoltok, hogy Júdának és Jeruzsálemnek fiait megalázzátok, hogy néktek szolgáitok és szolgálóleányitok legyenek. Avagy ezáltal nem teszitek-é magatokat bűnösökké az Úrnál, a ti Isteneteknél?

11 Azért halljátok meg szómat: Vigyétek vissza a ti atyátokfiai közül való foglyokat, akiket idehoztatok! Különben az Úrnak nagy haragja lészen rajtatok.

12 Akkor felkelének némelyek az Efraimból való vezérek közül: Azáriás, a Jóhanán fia, Berékiás, a Mesillemót fia, Ezékiás, a Sallum fia és Amása, a Hadlai fia azok ellen, akik a viadalból jőnek vala.

13 És mondának nékik: Ne hozzátok ide be a foglyokat, mert felette igen nagy bűn lesz az, amit akartok művelni, és ezzel a mi bűneinket és vétkeinket megsokasítjátok. Mert e nélkül is sok bűnünk van, és felgerjedt a harag Izráel ellen.

14 Ott hagyá azért a sereg a foglyokat és a zsákmányt a vezérek és az egész gyülekezet előtt.

15 És felállának a név szerint megnevezett férfiak, s felvevék a foglyokat, és akik mezítelenek valának közülük, felöltözteték a zsákmányból. Felöltözteték azokat, sarukat is adának lábaikra, ételt és italt is adának nékik, sőt meg is kenék őket, és a gyengélkedőket szamarakra helyezék, és vivék őket a pálmafák városába, Jerikóba, az ő atyjukfiaihoz. Azután megtérének Samariába.

Isten büntetései Akházon

16 Az időben külde Akház király az asszíriabeli királyhoz, hogy megsegítené őt. 2Kir 16,7-11

17 Mert még az edomiták is eljöttek vala, és a júdabeliek közül sokat levágának, vagy rabságba hurcolának. 2Krón 21,10

18 A filiszteusok is mind ellepék a lapályon való városokat és Júdának dél felől való részét, és elfoglalák Béth-Semest, Ajalont, Gederótot, Sókot és annak faluit, Timnát és annak faluit, Gimzót és annak faluit, és ott laknak vala.

19 Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izráel királyáért, mert arra indítá Júdát, hogy vétkezzék az Úr ellen.

20 Eljöve azért őellene Tiglát-Piléser, Asszíria királya, aki sanyargatá őt, és nem segítette meg.

21 Mert Akház kifosztá az Úr házát, a királyét, a fejedelmekét, és az asszíriabeli királynak adá. De azért nem lőn néki segítségére.

22 Sőt még a szorongattatás idejében is tovább vétkezék az Úr ellen. Ilyen vala Akház király.

23 Mert áldozék Damaszkusz isteneinek, akik őt megverték vala, ezt mondván: Mivel Szíria királyainak istenei megsegítik őket, azért én is azoknak áldozom, hogy segéljenek engem is, holott mind néki, mind az egész Izráelnek azok okozták romlását. 2Kir 16,12-18

24 És összehordá Akház az Isten házának edényeit, és összetöré az Isten házának edényeit, és az Úr házának ajtait bezárá, és csinála a maga számára oltárokat Jeruzsálemnek minden szegletén.

25 Júdának minden városaiban is magaslatokat építe, hogy az idegen isteneknek tömjénezzen, és haragra ingerlé az Urat, atyái Istenét.

26 Az ő több dolgai pedig és útjai, úgy az elsők, mint utolsók, ímé, meg vannak írva a Júda és az Izráel királyainak könyvében.

27 Meghala pedig Akház az ő atyáival, és eltemeték őt Jeruzsálem városában, mert nem vivék őt az Izráel királyainak sírjába. És uralkodék az ő fia, Ezékiás őhelyette. 2Krón 21,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában