2Krónika

33. fejezet

Manassé bálványimádása

1 Tizenkét esztendős vala Manassé, mikor uralkodni kezdett volt, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 2Kir 21,1-7

2 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izráel fiai elől kiűzött vala.

3 Mert a magaslatokat ismét megépíté, amelyeket Ezékiás, az ő atyja azelőtt elrontott vala, és oltárokat emele Baálnak, Aserákat is plántála, és tisztelé az ég minden seregeit, és szolgála azoknak. 2Krón 30,14; 5Móz 16,21

4 Sőt az Úr házában is építe oltárokat, amelyről az Úr azt mondotta volt: Jeruzsálemben lészen az én nevem örökké. 2Krón 7,12.16

5 És építe oltárokat az ég minden seregeinek az Úr házának mindkét pitvariban.*

6 És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának völgyében. És az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngösöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná. 2Krón 28,3; 3Móz 19,31

7 A faragott bálványt, amelyet csináltatott vala, az Úr házában állítá fel, amelyről azt mondá az Isten Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: E házban és Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izráel minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké. 1Kir 9,3; 6,13; Zsolt 132,13

8 És nem űzöm ki az Izráelt e földről, melyet adtam volt a ti atyáitoknak, de csak úgy, ha ők is mind megtartándják, amelyeket nékik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendeléseket és ítéleteket. 2Sám 7,10; 5Móz 28

9 De Manassé elcsábítá Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt az Izráel fiai elől.

10 És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmezének reá. 2Kir 21,11-15

Manassé fogsága, megtérése, imája

11 Reájuk hozá azért az Úr az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vivék. 2Kir 20,18; 5Móz 28,36; 2Sám 7,14

12 Mikor pedig nagy nyomorúságban volna, fohászkodék az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. 2Krón 6,37-39

13 És könyörögvén hozzá, megkegyelmeze néki, és meghallgatván könyörgését, visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. 2Krón 7,13.14; 3Móz 26,40.42

14 Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépíté Gihontól napnyugat felé a völgyben a Hal-kapu bemeneteléig. Ofelt is körülvéteté magas kerítéssel, és Júdának minden megerősített városaiba seregvezéreket helyeze.

15 És eltávolítá az idegen isteneket és a bálványt az Úr házából, és minden oltárt, amelyet az Úr házának hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihányatá azokat a városon kívül. 2Krón 30,14

16 És megépíté az Úr oltárát, és áldozék rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolá Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izráel Istenének.

17 Mindazáltal még akkor a nép áldozik vala a magaslatokon, de csak az Úrnak, az ő Istenének. 5Móz 12,5-8; 3Móz 17,3-4

18 Manassénak pedig többi dolgai, Istenéhez való könyörgése, a próféták intése, akik az Úrnak, Izráel Istenének nevében szólának néki, ímé, meg vannak írva az Izráel királyainak dolgai között. 2Kir 21,2-18

19 Az ő könyörgése pedig, és hogy az Isten mint kegyelmezett volt meg néki, s az ő minden bűne és vétke, és a helyek, amelyeken magaslatokat épített volt, s Aserákat és bálványokat állított fel, minekelőtte megalázta volna magát, ímé, meg vannak írva a Hózai beszédei között.

20 És meghala Manassé az ő atyáival, és eltemeték őt az ő házában. És uralkodék Amon, az ő fia helyette.

A bálványimádó Amon királyt megölik

21 Huszonkét esztendős vala Amon, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. 2Kir 21,19-25

22 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miként az ő atyja, Manassé cselekedett volt, mert áldozék Amon mindama bálványoknak, amelyeket az ő atyja, Manassé csináltatott, és azoknak szolgál vala.

23 Meg sem alázá magát az Úr előtt, mint az ő atyja, Manassé megalázta magát, hanem még sokasítá Amon a bűnt.

24 Pártot ütének pedig az ő szolgái őellene, és őt saját házában megölék.

25 A föld népe pedig levágá mindazokat, akik Amon király ellen pártot ütének, és királlyá tevé a föld népe Jósiást, az ő fiát helyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában