PÉTER KÖZÖNSÉGES II. LEVELE

1. fejezet

A halálra készülő apostol intése a keresztyén hitben való igyekezetre

1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában: Jn 1,43; 21,15-17; 1Pt 1,1

2 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében!

3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, 1Pt 1,5; 2,9

4 amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. 1Pt 1,15; 2Pt 2,18

5 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 1Kor 14,1.3

6 a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, Jak 1,27

7 a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Róm 13,8.10; 1Jn 2,9

8 Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

9 Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. 2Pt 1,5.8; Ef 2,1-5.12.13

10 Annak okáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Zsid 3,14

11 Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Krisztus megdicsőüléséről és a prófécia szilárdságáról

12 Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.

13 Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket, 2Pt 3,1

14 mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Jn 21,18.19

15 De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.

16 Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. 1Kor 1,17; Lk 9,28-35; Jn 21,14.15

17 Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm. Mt 17,5

18 Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.

19 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre,* míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Lk 24,25-27; Zsolt 119,105; Mal 4,2

20 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból,

21 mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. 2Tim 3,16; 1Kir 22,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában