JÁNOS EVANGYÉLIOMA

21. fejezet

Krisztus megjelenése a Genezáret tavánál

1 Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél. Megjelentette pedig ekképpen:

2 együtt valának Simon Péter és Tamás, akit Kettősnek* hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való és a Zebedeus fiai és más kettő is az ő tanítványai közül.

3 Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is teveled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit.

4 Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott.

5 Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!

6 Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.

7 Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe. Jn 13,23

8 A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonják vala a hálót a halakkal.

9 Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.

10 Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok!

11 Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal, és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló.

12 Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek! A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy az Úr ő.

13 Odaméne azért Jézus, és vevé a kenyeret, és ada nékik, és hasonlóképpen a halat is.

14 Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból.

Kérdés Péterhez. Jövendölés róla és Jánosról

15 Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!

16 Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!

17 Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

18 Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és odamégy vala, ahova akarád, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övez fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. 2Pt 1,14

19 Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!

20 Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és monda: Uram! Ki az, aki elárul téged? Jn 13,23

21 Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen?

22 Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

23 Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá?

Befejezés

24 Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz.

25 De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen. Jn 20,30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában