Jeremiás

6. fejezet

Kegyetlen ellenség támad a népre, amely magát biztonságban érzi

1 Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálemből, és fújjatok kürtöt Tékoában, és tűzzetek ki zászlót Bét-Hakkeremben, mert veszedelem fenyeget észak felől és nagy romlás! Jer 1,15; 5,15

2 A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát.

3 Pásztorok jőnek el hozzá nyájaikkal együtt, felvonják mellette a sátrakat körös-körül, ki-ki legelteti, ami keze ügyébe esik.

4 Készüljetek hadba ellene, keljetek fel, és menjünk fel délben! Jaj nékünk, mert hanyatlik már a nap, mert hosszabbodnak az esteli árnyékok!

5 Keljetek fel és menjünk fel éjjel, és rontsuk le az ő palotáit!

6 Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Vágjatok fákat, és hányjatok töltést Jeruzsálem ellen! A büntetés városa ez, csupa nyomorgatás van benne! Ésa 5,7

7 Mint a kút hidegen tartja meg a vizét, úgy tartja meg az ő gonoszságát. Erőszakosság és önkény hallatszik benne, és betegség és vereség van előttem szüntelen.

8 Térj eszedre, oh, Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földdé!

9 Ezt mondja a Seregek Ura: Teljesen megszedik Izráel maradékát, mint a szőlőt. Fordítsd kezedet reájuk, mint a szőlőszedő a kosarakra! Ésa 24,13

10 Kinek szóljak, és kiket kérjek, hogy hallják? Ímé, az ő fülük körülmetéletlen, és nem figyelhetnek! Ímé, az Úr szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek abban.

11 Azért telve vagyok az Úr haragjával, elfáradtam azt visszatartani. Öntsd ki a gyermekekre az utcán, és az ifjak gyülekezetére is egyszersmind! Sőt még a férj a feleséggel, az öreg az aggastyánnal szintén fogattassanak el! JSir 2,21

12 És házaik idegenekre szálljanak, mezőik és feleségeik is egyszersmind, mert kinyújtom kezemet e föld lakosaira – azt mondja az Úr. 5Móz 28,30

13 Mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig mindnyájan telhetetlenségnek adták magukat. A prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek. Jer 8,10; 5,5; Ésa 56,11; Sof 3,4

14 És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség! És nincs békesség! Jer 8,11; Ez 13,10

15 Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyíttetésük idején elhullanak – azt mondja az Úr.

16 Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!

17 Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk!

18 Azért halljátok meg, ti, nemzetek, és tudd meg, te, gyülekezet azt, ami következik reájuk.

19 Halld meg, oh, föld! Ímé, én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. 5Móz 32,1; Ésa 1,2

20 Minek nékem ez a tömjén, ami Sébából kerül, és a messze földről való jó illatú fahéj? A ti égőáldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem tetszenek nékem. Ésa 1,11.13; Hós 6,6; 8,13

21 Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én akadályokat szerzek e népnek, és megbotlanak bennük az atyák és fiak együttesen, a szomszéd és az ő barátja elvesznek.

22 Így szól az Úr: Ímé, nép jön el az északi földről, és nagy nemzet serken fel a földnek végéről. Jer 1,14.15; Hab 1,6-10

23 Kézívet és kopját ragad, kegyetlen az, és nem könyörül. Szavuk zúg, mint a tenger, és lovakon nyargalnak, fejenként viadalra készen teellened, oh, Sion leánya!

24 Halljuk a hírét: kezeink elesnek, szorongás vesz erőt rajtunk, reszketés, mint a vajúdó asszonyon.

25 Ki ne menjetek a mezőre, és az úton se járjatok, mert ellenség fegyvere, rémület fenyeget körös-körül.

26 Népem leánya! Ölts gyászt, és heverj a porban, sírj, mint az egyszülöttet siratják, zokogj keservesen, mert reánk tör a pusztító hamar! Jer 4,8; Ám 8,10

27 Próbálóvá tettelek téged az én népem között, őrállóvá, hogy megismerd és megpróbáld az ő útjukat.

28 Mindnyájan igen vakmerők, rágalmazva járnak, réz és vas, mindnyájan elvetemültek ők.

29 Megégett a fúvó a tűztől, elfogyott az ón, hiába olvaszt az olvasztó, mert gonoszok, meg nem tisztíthatók. Jer 13,10.23; 18,11.12; Ez 22,18-22

30 Megvetett ezüstnek hívjátok őket, mert az Úr megvetette őket. Ésa 1,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában