PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

4. fejezet

A szenvedésben a keresztyén Istent dicsőítse

1 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, 1Pt 3,18; 2,21.24; Zsid 12,10.11

2 hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Róm 6,6.7.22; 2Kor 5,15; 7,1; Gal 2,20; 1Jn 2,16.17

3 Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ef 4,17.18; Tit 3,3; Róm 1,28.29

4 Ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.

5 Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. 2Tim 4,1; ApCsel 10,42

6 Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. 1Pt 3,19; Róm 6,11; 1Kor 5,5

7 A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok! Jak 5,8.9; 1Kor 10,11; 1Jn 2,18; 2Pt 3,10.11

8 Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. 1Pt 1,22; Kol 3,14; Zsid 13,1; Jak 5,20

9 Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül! Zsid 13,2; Fil 2,14

10 Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Róm 12,6.7; 2Kor 8,14; Mt 25,14.15

11 Ha valaki szól, mintegy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. 2Kor 2,17; 3,5.6; Kol 3,17; 2Pt 3,18; Róm 16,27

12 Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek! Ésa 48,10; Jak 1,2.3

13 Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek! 2Kor 1,7; Róm 8,17

14 Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. 1Pt 3,14; Mt 5,10.11; Ésa 11,2; Jak 2,7; 1Tim 6,1

15 Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó! 1Pt 2,20

16 Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent! ApCsel 11,26; 5,41; Jn 21,19

17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? Jer 25,29; Ez 9,6; 2Thessz 1,5.8

18 És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Lk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12

19 Annak okáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. 1Pt 3,17; Jak 1,12; 5,13; Lk 23,46

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában