LUKÁCS EVANGÉLIUMA

23. fejezet

Krisztus szenvedése és megaláztatása Pilátus és Heródes előtt

1 És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz. Mt 27,2; 11-14; Mk 15,1-5; Jn 18,28-32

2 És kezdék őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja. Mt 22,17-21; ApCsel 17,6-7

3 Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? És ő felelvén néki, monda: Te mondod! Jn 18,33-37

4 Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez emberben.

5 De azok erősködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.

6 Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdé, vajon galileai ember-é ő?

7 És mikor megtudta, hogy ő a Heródes hatósága alá tartozik, Heródeshez küldé őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban.

8 Heródes pedig Jézust látván igen megörüle, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott őfelőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Mt 14,1

9 Kérdezé pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felele néki.

10 Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt.

11 Heródes pedig az ő katonáival egyben semminek állítván és kicsúfolván őt, minekutána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz.

12 És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Heródes, mert azelőtt ellenségeskedésben valának egymással.

Jézus elítéltetése

13 Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén, Mt 27,15-30; Mk 15,6-19; Jn 18,38-19,15

14 monda nékik: Idehoztátok nékem ez embert, mint aki a népet félrevezeti. És ímé, én tielőttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok.

15 De még Heródes sem, mert titeket őhozzá igazítálak, és ímé, semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. Lk 23,7.8

16 Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

17 Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot. Mt 27,15

18 De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! ApCsel 3,14.15

19 Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe.

20 Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust.

21 De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!

22 Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam őbenne, megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

23 Azok pedig nagy fennszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék, és az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz vala.

24 És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, amit kérnek vala.

25 És elbocsátá nékik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe, akit kértek vala. Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. Mt 27,26; Mk 15,15

Jézus a fájdalom útján

26 Mikor azért elvivék őt, egy cirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Mt 27,32; Mk 15,21

27 Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és siraták őt.

28 Jézus pedig hozzájuk fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok énrajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon!

29 Mert ímé, jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak! Lk 19,43.44; 21,23.24

30 Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mireánk! És a halmoknak: Borítsatok el minket! Ésa 2,19; Jel 6,16

31 Mert ha a zöldellő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán?

32 Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Ésa 53,12; Jn 19,18

Jézus megfeszíttetése és halála

33 Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Mt 27,32-56; Mk 15,22-41; Jn 19,17-37; Ésa 53,12

34 Jézus pedig monda: Atyám! Bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot. Mt 5,44; Zsolt 22,19

35 És a nép megálla nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egyben, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja!

36 Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. Zsolt 69,22

37 És ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat!

38 Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama Királya. Mt 27,37; Mk 15,26; Jn 19,19

39 A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!

40 Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e, te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!

41 És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Lk 23,33; Lk 23,14-15

42 És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te országodban!

43 És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

44 Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc órakorig.

45 És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen kettéhasada. 2Krón 3,14

46 És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet! És ezeket mondván, meghala. Mt 27,50; Mk 15,37; Jn 19,30; Zsolt 31,6

47 Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala.

48 És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére.

49 Az ő ismerősei pedig mind és az asszonyok, akik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket.

Jézus temetése

50 És ímé, egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú, Mt 27,57-66; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42

51 ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát, Mal 3,1

52 ez odamenvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét.

53 És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt.

54 És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.

55 Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste.

56 Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.

57 És szombaton nyugovának a parancsolat szerint. 2Móz 35,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában