Ésaiás

45. fejezet

Círus a Mindenható eszköze a bálványimádók megalázására és Izráel megszabadítására

1 Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, őelőtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Jób 12,10

2 Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

3 Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.

4 Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél.

5 Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! Felöveztelek téged, bár nem ismerél. 5Móz 4,35

6 Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül, én vagyok az Úr, és több nincsen!

7 Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Jer 31,35

8 Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt! Én, az Úr teremtettem azt. Hós 10,12; Zsolt 72,6.7; 85,12; 5Móz 32,1.2

9 Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? És csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? Jer 18,6; Róm 9,20.21

10 Jaj annak, aki atyjának mondja: Miért nemzesz? És az asszonynak: Miért szülsz?

11 Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!

12 Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő. Zsolt 33,6

13 Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útjait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért – szóla a Seregek Ura. Ésa 44,28; 52,3

14 Így szól az Úr: Egyiptom gyűjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy termetű szabeusok hozzád mennek, és tieid lesznek, téged követnek, béklyókban járnak, előtted leborulnak, és hozzád könyörögnek: Csak közted van az Isten, és nincsen több Isten! Ésa 43,3; 60,6; 18,7; 19,18.21; Sof 3,9.10

15 Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító. 5Móz 29,29; Ésa 55,8.9

16 Szégyent vallanak, és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói.

17 És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké –

18 mert így szól az Úr, aki az egeket teremté. Ő az Isten, aki alkotá a földet, és teremté azt és megerősíté. Nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá. Én vagyok az Úr, és több nincsen!

19 Nem titkon szóltam, a sötétség földjének helyén. Nem mondtam Jákób magvának: Hiába keressetek engem! Én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. 2Móz 19,16-19; Ésa 48,16; 2Móz 28,1-15

20 Gyűljetek egybe, és jöjjetek elő, közelegjetek mind, akik a népek közül megszabadultatok! Nem tudnak semmit, akik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, aki meg nem tart. Ésa 46,1.7

21 Jelentsétek meg, és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak! Ki mondta meg ezt régtől fogva, és jelenté meg előre? Vajon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem.

22 Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

23 Magamra esküdtem, és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: Hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv. Mal 1,11; Róm 14,11

24 Csak az Úrban van – így szólnak felőlem – minden igazság és erő. Őhozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik reá haragusznak.

25 Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva. Ésa 44,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában