Ésaiás

60. fejezet

Sion dicsősége. A pogányok megtérése

1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ésa 45,7; 58,8.10; 59,9

2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

4 Emeld fel körös-körül szemeidet, és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Ésa 11,12; 43,6; 49,18.22; 66,12

5 Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.

6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. 1Móz 37,25; Jóel 3,17; Zsolt 72,15; Ez 27,22

7 Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem. 1Móz 25,13

8 Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz? Hós 11,11; Zsolt 55,7

9 Igen, engem várnak a szigetek, és elöl jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyukat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.

10 Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked, mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad. Ezsd 6,8.9; Ésa 49,23; Neh 2,8

11 És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek. Jel 21,25.26

12 Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak. Ésa 41,11.12; Zak 14,16.17

13 A Libanon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudár cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. Zsolt 99,5; 132,7; JSir 2,1; Ésa 41,19; 1Krón 28,2; 1Kir 5,1-11

14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának. Jel 3,9

15 Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál, és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.

16 És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene. Ésa 49,23; 66,11

17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és elöljáróiddá az igazságot.

18 Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.

Az Úr az ő népének örökkévaló világossága

19 Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Jel 21,23; 22,5

20 Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. Zak 14,7

21 És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre. Ésa 4,2.3

22 A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én, az Úr idején, hamar megteszem ezt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában