EZÉKIEL KÖNYVE

27. fejezet

Gyászének Tírusz felett

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Te pedig, embernek fia, kezdj gyászéneket Tíruszról!

3 És mondjad Tírusznak: Ki lakol a tenger révhelyein, ki a népek között kereskedik sok sziget felé, így szól az Úr Isten: Oh, Tírusz, te ezt mondtad: Én tökéletes szépségben vagyok.

4 A tengerek szívében vannak határaid, építőid tökéletessé tették szépségedet.

5 Senir ciprusaiból építették mindkét oldaladat, cédrust hoztak a Libanonról, hogy árbócfát csináljanak néked.

6 Básán cserfáiból csinálták evezőidet, evezőpadjaidat a ciprusiak szigeteiről való sudár cédrusba foglalt elefántcsontból csinálták. Ésa 2,13

7 Egyiptomi hímes fehér gyolcs vala vitorlád, hogy legyen zászlód. Elisának szigeteiről való kék és piros bíbor volt sátrad borítékja.

8 Szidón és Arvad lakói voltak evezőid, a te bölcseid, oh, Tírusz, kik benned valának, azok voltak kormányosaid.

9 Gebal vénei és bölcsei voltak benned, kik hasadékaidat javítgaták. A tenger minden hajója és hajósa volt benned, hogy kicseréljék áruidat.

10 Perzsák és lídiaiak és líbiaiak voltak seregedben hadakozó férfiaid, pajzst és sisakot függesztettek fel benned, amik ékessé tevének.

11 Arvad fiai és sereged voltak kőfalaidon körös-körül, és kemény vitézek voltak tornyaidban. Pajzsaikat felfüggesztették kőfalaidon körös-körül, mik tökéletessé tették szépségedet.

12 Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok különféle gazdagsága miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők áruidért. Ésa 23,1

13 Jáván, Tubál és Mések, ezek a te kalmáraid rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe áruidért.

14 Tógarma házából lovakat és lovagokat és öszvéreket adtak néked árukul.

15 Dedán fiai a te kalmáraid, sok sziget kereskedése van hatalmad alatt, elefántcsontszarukat és ébenfát hoztak néked adóba.

16 Arám a te kereskedőtársad mesterműveid sokasága miatt gránátot, bíbort, hímes ruhákat, fehér gyolcsot, korallokat és rubint adtak ők áruidért.

17 Júda és Izráel földje, ezek a te kalmáraid búzát Minnithből és édes süteményt és mézet és olajat és balzsamot adtak csereáruidért.

18 Damaszkusz a te kereskedőtársad mesterműveid sokaságában, sok különféle gazdagságod miatt Helbon borával és hófehér gyapjúval,

19 Vedán és Jáván Uzálból adtak áruidért kovácsoltvasat, kásiát és jó illatú nádat, ezeket csereáruidért.

20 Dedán a te kalmárod, lovagláshoz való nyeregtakarókkal,

21 Arábia és Kédár fejedelmei, ők mindnyájan hatalmad alatt kereskedének, bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedének veled. Zsolt 120,5; 1Móz 25,12-13

22 Séba és Raema kalmárai, a te kalmáraid mindenféle drága fűszerszámokat és mindenféle drágaköveket és aranyat adtak ők áruidért. 1Kir 10,1.10

23 Hárán és Kanne és Eden, Seba kalmárai, Asszíria és Kilmad mind a te kereskedőtársad.

24 Ezek a te kalmáraid tökéletes árukkal, bíbor és hímes köntösökkel és drága ruháknak kötelekkel egybekötött és cédrusfából csinált szekrényeivel a te sokadalmadban.

25 Tarsis hajói hordozták áruidat, és megtelél, és felette igen híressé levél a tengerek szívében.

26 Nagy vizekre vivének téged a te evezőid, a keleti szél összetört téged a tengerek szívében. Ez 17,10; Ez 28,2

27 Gazdagságod és áruid, csereáruid, hajósaid és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és csereáruid árusai és minden hadakozó férfiaid, akik benned vannak, és minden benned való sokaság, beleesnek a tengerek szívébe zuhanásod napján.

28 Kormányosaid kiáltásának hangjára megrendülnek a mezőségek.

29 És kiszállnak hajóikból mindnyájan, kik az evezőt fogják, hajósok és a tengernek minden kormányosi a szárazföldre lépnek.

30 És hallatják fölötted hangjukat, s keservesen kiáltanak, s port hintenek fejükre, hamuban fetrengenek. Jer 6,26

31 És kopaszra nyiratkoznak miattad, és zsákba övezkednek, és sírnak feletted lelki keserűségben keserves sírással.

32 És kezdenek fölötted fájdalmukban gyászéneket, és így énekelnek rólad: Ki volt olyan, mint Tírusz? Mely most, mint temető a tenger közepette!

33 Mikor kimennek vala áruid a tengerekből, sok népet megelégítél, gazdagságod és csereáruid sokaságával meggazdagítád a földnek királyait.

34 Most összeomlottál a tengerekről le a vizek mélységébe, csereáruid és egész sokaságod benned elsüllyedt.

35 A szigetek minden lakosai elborzadnak miattad, s királyaik iszonyodva megiszonyodnak, arcaik rángatóznak.

36 A népek közt való kereskedők fütyölnek feletted. Rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel! 1Kir 9,8; Ez 26,21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában