1Királyok

10. fejezet

A sébai királyné látogatása

1 A Séba királynéasszonya pedig hallván Salamonnak hírét és az Úr nevét, eljöve, hogy megkísértgesse őt nehéz kérdésekkel. 1Kir 4,29-34; Mt 12,42; 1Kir 8,42

2 És bejöve Jeruzsálembe igen nagy sereggel és tevékkel, amelyek hoznak vala fűszerszámokat, igen sok aranyat és drágaköveket, és Salamonhoz méne, és szóla vele mindenekről, amelyek szívén voltak. Lk 11,31

3 És Salamon megfelelt néki mindenre, semmi sem volt a király előtt elrejtve, amire ne tudott volna néki felelni.

4 És amikor látta Séba királynéasszonya Salamonnak minden bölcsességét és a házat, amelyet épített vala, 1Kir 6,7

5 és az ő asztalának étkeit, és szolgáinak lakásait, és szolgái udvarlásának módját, és azok öltözeteit és pohárszékeit és az ő áldozatát, amellyel az Úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállott. 1Kir 9,25

6 És monda a királynak: Mind igaz, amit az én földemben hallottam volt a te dolgaid felől és a te bölcsességedről,

7 de én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És ímé, nékem a felét sem beszélték el. Te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled.

8 Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, akik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcsességedet. Lk 10,23

9 Legyen az Úr, a te Istened áldott, aki kedvelt téged, hogy az Izráel királyi székibe ültetett, mert szerette az Úr az Izráelt mindörökké, és királlyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltass. 1Kir 5,7

10 És ada a királynak száz és húsz talentum aranyat és igen sok fűszerszámot és drágakövet. Nem hoztak azután ilyen és ennyi sokaságú fűszerszámot, amennyit Séba királynéasszonya ada Salamon királynak.

11 És a Hírám hajója is, mely aranyat hozott Ofirból, ébenfát is hozott Ofirból nagy bőséggel és drágaköveket. 1Kir 9,27.28

12 És csinála a király az ébenfából oszlopokat az Úr házába és a király házába és az éneklőknek hegedűket és lantokat. Nem hoztak soha többé olyan ébenfákat, és nem is láttak olyanokat mind e mai napig.

13 És Salamon király ada a Séba királynéasszonyának mindent, amit csak kívánt és kért tőle, azokon kívül, amelyeket gazdagságához képest ada Salamon király néki. Annak utána megtére, és méne az ő földjébe szolgáival egyetemben.

Salamon gazdagsága és dicsősége

14 Vala pedig mértéke az aranynak, amely kezéhez jő vala Salamonnak minden esztendőben, hatszáz és hatvanhat talentum arany. 2Krón 9,13

15 Azonkívül, ami jő vala az árus emberektől és a fűszerszámokkal kereskedő kalmároktól, és mind az arábiabeli királyoktól és annak a földnek tiszttartóitól.

16 És csináltata Salamon király kétszáz pajzsot tiszta vert aranyból. Mindenik pajzsra hatszáz aranyat adott. 1Kir 14,25.26

17 És háromszáz kerek pajzsot vert aranyból, három font aranyat ada mindenik pajzsra. És azokat a király helyezteté a Libanon erdő házába. 1Kir 7,2

18 És készíte a király elefántcsontból egy nagy királyi széket, és beborítá azt finom arannyal. 2Krón 9,17-19

19 Hat grádicsa* volt e királyi széknek, és e szék teteje kerekded vala hátul, és karjai valának mindkétfelől az ülés mellett, és két oroszlán álla ott a karoknál.

20 És tizenkét oroszlán álla ott kétfelől a grádics hat lépésén. Senki soha olyant nem csinált egyetlen országban sem.

21 És Salamon királynak összes ivóedényei is aranyból voltak, és a Libanon erdő házának összes edényei tiszta aranyból. Nem volt azok között semmi ezüst, mert annak semmi becse nem vala Salamon idejében.

22 Mert a király Társis hajója, amely a tengeren Hírám hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, s hozott a Társis hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat. 1Kir 9,26-28

23 És feljebb magasztaltaték Salamon király gazdagsággal és bölcsességgel a földön való minden királyoknál. 1Kir 3,12.13

24 És mind az egész föld kívánja vala látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, melyet Isten az ő szívébe adott volt.

25 És azok néki ajándékot hoznak vala: ezüst és arany edényeket, öltözeteket, hadi szerszámokat, fűszerszámokat, lovakat, öszvéreket, esztendőnként.

26 És gyűjte Salamon szekereket és lovagokat, úgyhogy ezer és négyszáz szekere és tizenkétezer lovagja volt néki, akiket helyeztete a szekerek városaiba és a király mellé Jeruzsálemben. 5Móz 17,16; 2Krón 1,14

27 És felhalmozá a király Jeruzsálemben az ezüstöt, mint a követ, és a cédrust, mint a vad fügefákat, amelyek nagy tömegben vannak a mezőn. 2Krón 9,27

28 És Salamonnak Egyiptomból hozának lovakat, és a király kereskedői sereggel vették volt a lovakat megszabott áron. 2Krón 1,16

29 És egy-egy szekér hatszáz ezüst siklusért és egy-egy ló százötven siklusért ment fel és jött ki Egyiptomból. És ugyancsak ők szállították ezeket a hitteusok királyainak és Szíria királyainak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában