Ésaiás

23. fejezet

Tírusz elpusztul, de ismét felemeltetik Isten dicsőségére

1 Jövendölés Tírus ellen. Jajgassatok Tarsis hajói, mert elpusztíttatott, úgyhogy nincs benne ház, és abba bemenet! A kitteusok földjéről jelentetett meg nékik.

2 Némuljatok meg lakosi e partvidéknek, amelyet Sidon kalmárai, akik tengeren járnak, töltöttek be egykor.

3 Melynek sok vizeken át a Sihór veteménye és a Nilus aratása vala jövedelme, úgyhogy népek vására volt.

4 Pirulj Sidon, mert szól a tenger és a tenger erőssége, mondván: Nem vajúdtam, nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem szüzeket.

5 Mihelyt e hír Egyiptomba eljut, Tírus e híre miatt szenvednek ott is.

6 Menjetek át Tarsisba, és jajgassatok, ti, partvidék lakói!

7 Ez-é a ti örvendező várostok, melynek eredete ősidőkből való, és most lábai viszik őt, bujdosni messzire?!

8 Ki végezé ezt a koronás Tírus felől, melynek kereskedői fejedelmek, és kalmárai a földnek tiszteletesei?

9 A Seregeknek Ura végezé ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevélységét, és hogy megalázza a föld minden tiszteleteseit.

10 Terülj el földeden, mint a folyóvíz, Tarsis leánya, nincs többé megszorító öv!

11 Kezét kinyújtá a tenger fölé, országokat rettentett meg, az Úr parancsolt Kánaán felől, hogy elpusztítsák erősségeit.

12 És szólt: Nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Sidon leánya! Kelj, és menj át Kittimbe, de ott sem lészen nyugodalmad!

13 Ímé, a káldeusok földje! A nép, mely eddig nem vala. Asszíria adá azt a puszta lakosainak: felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt.

14 Jajgassatok, Tarsis hajói, mert erősségtek elpusztíttatott!

15 És lesz ama napon, hogy Tírus elfelejtetik hetven esztendeig egy király napjai szerint. Hetven esztendő múltán Tírus sorsa a parázna nő éneke szerint lészen: Jer 25,11.12; 29,10

16 Végy citerát, járd be a várost, elfeledett parázna nő! Pengesd szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jöjj!

17 És lesz hetven esztendő múltán, meglátogatja az Úr Tírust, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén! Mik 1,7

18 S lészen az ő nyeresége és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozóké lészen az ő nyeresége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen. Ésa 60,5-7; 18,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában