Jeremiás

29. fejezet

Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba

1 Ezek ama levél szavai, amelyet Jeremiás próféta külde Jeruzsálemből a fogságban való vének maradékainak és a papoknak és a prófétáknak és az egész népnek, amelyet fogva vitt vala el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba. 2Kir 24,10-16

2 (Miután Jékóniás király és a királyné és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei és az ács és a kovácsmester kijövének Jeruzsálemből.)

3 Elasának, a Sáfán fiának és Gamariának, a Hilkiás fiának keze által, akiket Sedékiás, Júda királya küldött Nabukodonozorhoz, a babiloni királyhoz Babilonba, mondván: 2Kir 24,17

4 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem:

5 Építsetek házakat, és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket, és egyétek azoknak gyümölcseit!

6 Vegyetek magatoknak feleségeket, és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek!

7 És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.

8 Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok! Jer 14,14; 28,1-4

9 Mert ők hamisan prófétálnak néktek az én nevemben: Nem küldöttem őket – azt mondja az Úr.

10 Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. Jer 25,12

11 Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok – azt mondja az Úr –, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Jer 24,5-7

12 Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. Ez 6,9.10; Dán 9,3-23

13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

14 És megtaláltok engem – azt mondja az Úr –, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, ahová kiűztelek titeket – azt mondja az Úr –, és visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Zsolt 126,1.2

15 Mert ezt mondjátok: Támasztott nékünk az Úr prófétákat Babilonban is.

16 Mert ezt mondja az Úr a királynak, aki Dávid székében ül, és az egész népnek, amely e városban lakik, tudniillik a ti atyátok fiainak, akik nem mentek el veletek a fogságra:

17 Ezt mondja a Seregek Ura: Ímé, én reájuk küldöm a fegyvert, az éhséget és a döghalált, és olyanokká teszem őket, amilyenek a keserű fügék, amelyek a rosszaság miatt ehetetlenek. Jer 24,8-10

18 És üldözöm őket fegyverrel, éhséggel és döghalállal, és rettenetessé teszem őket a föld minden országára, átokká és csudává és szörnyűséggé és mindama nemzetnek gúnyjává, amelyek közé kivetettem őket. 5Móz 28,25.37

19 Azért mert nem hallgattak az én beszédeimre – azt mondja az Úr –, amelyeket én üzentem nékik az én szolgáim, a próféták által. Jó reggel elküldvén, de nem hallgattátok – azt mondja az Úr. 2Kir 17,6-14

20 Ti, azért, ti, foglyok, halljátok meg az Úrnak szavát mindnyájan, akiket Jeruzsálemből Babilonba küldtem.

21 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene Akhábra, a Kolája fiára és Sedékiásra, a Mahásiás fiára, akik hamisan prófétálnak néktek az én nevemben: Ímé, én odaadom őket Nabukodonozornak, Babilon királyának kezébe, és szemeitek láttára megöli őket.

22 És mindazokról vesznek átokformát a Júdából való foglyok, akik Babilonban vannak, mondván: Tegyen téged az Úr olyanná, mint Sedékiást és mint Akhábot, akiket tűzzel égetett meg a babiloni király.

23 Mert istentelenséget cselekedtek Izráelben, és paráználkodtak az ő felebarátjaik feleségével, és az én nevemben hazugságot szóltak, amit nem parancsoltam nékik. Én pedig tudom azt, és bizonyság vagyok – azt mondja az Úr.

Semája büntetése

24 A nehelámiti Semájának is szólj, ezt mondván:

25 Így szól a Seregek Ura, az Izráel Istene, mondván: Mivelhogy te levelet küldöttél a magad nevével az egész néphez, amely Jeruzsálemben van, és Sofóniás paphoz, a Mahásiás fiához és az összes papokhoz, mondván:

26 Az Úr tett téged pappá Jojáda pap helyébe, hogy felügyelők legyenek az Úr házában minden bolond férfiún és prófétálni akarón, hogy vessed ezt a tömlöcbe és a kalodába.

27 Most azért, miért nem dorgáltad meg az anatótbeli Jeremiást, aki néktek prófétál?

28 Sőt még hozzánk küldött Babilonba, ezt mondván: Hosszú lesz az! Építsetek házakat, és lakjatok bennük, plántáljatok kerteket, és éljetek azoknak gyümölcseivel!

29 És elolvasá Sofóniás pap e levelet a Jeremiás próféta hallására.

30 És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:

31 Küldj el mind a foglyokhoz, mondván: Ezt mondja az Úr a nehelámiti Semája felől: Mivelhogy prófétált néktek Semája, holott én nem küldtem őt, és hazugsággal biztatott titeket,

32 azért ezt mondja az Úr: Ímé, én megfenyítem a nehelámiti Semáját és az ő magvát. Nem lesz néki embere, aki lakjék e nép között, és nem látja a jót, melyet én az én népemmel cselekszem – azt mondja az Úr –, mert az Úr ellen való szót szólott. Jer 27,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában