Dániel

9. fejezet

Dániel bűnbánati imája Izráelért

1 Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből vala, aki királlyá tétetett vala a káldeusok országán, Eszt 1,1.2

2 uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Jer 25,12; 29,10

3 És orcámat az Úristenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.

4 És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh, Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Neh 1,5; 5Móz 7,9

5 Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.

6 És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Neh 9,28-33; Jer 18,12; 44,9-21

7 Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izráelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. 3Móz 26,14.28-33

8 Miénk, oh, Uram, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened.

9 A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. JSir 3,22-23

10 És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket elénkbe adott, az ő szolgái, a próféták által. 2Kir 17,13-20

11 És az egész Izráel áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, amely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. 5Móz 28,15-68

12 És teljesíté az ő szavait, amelyeket szóla ellenünk és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk, mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. Jer 24,8-10

13 Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jöve! És az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra.

14 Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozá. Mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára.

15 Most azért, oh, mi Urunk, Istenünk! Aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. 2Móz 12,37; 13,21.22

16 Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mikörültünk. Zsolt 79,4

17 És most hallgasd meg, oh, Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztíttatott! 4Móz 6,25; Eszt 8,16

18 Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg! Nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Zsolt 132,13.14; JSir 1,4

19 Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh, én Istenem! Mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Ésa 48,10.11

Isteni kijelentés a hetven hétről

20 És még szólék és imádkozám, és vallást tevék az én bűnömről és az én népemnek, az Izráelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém az én Istenemnek szent hegyéért, Zsolt 48,2.3

21 és még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején. Dán 8,16

22 És értésemre adá, és szóla nékem és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.

23 A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

24 Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szentje.

25 Tudd meg azért, és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Ezsd 1,1-11; Neh 2,1-20; Ezsd 4,4-6.21; Neh 1,3

26 A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Lk 23,33; 24,21; Lk 19,41-44

27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Mt 24,15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában