Dániel

10. fejezet

Új kijelentés

1 Círusnak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték. Igaz az ige és nagy bajról való. És figyele az igére, és megérté a látomást. Ezsd 1,1-11; Ésa 44,28; 45,1-4; Dán 1,7

2 Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig.

3 Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét.

4 És az első hónapnak huszonnegyedik napján, ímé, én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján valék. 1Móz 2,14

5 És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. Ez 40,3; Jel 1,13

6 És teste olyan, mint a társiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek,* karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása.

7 És egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem valának, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szálla reájuk, és elfutának, hogy elrejtőzzenek. ApCsel 9,3.7

8 És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem marada bennem, és orcám eltorzula, és odalőn minden erőm. Dán 7,28

9 És hallám az ő beszédének szavát. És mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra esém, és pedig orcámmal a földre. Dán 8,18

10 És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre.

11 És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most tehozzád küldettem! És mikor e szót szólá velem, felállék reszketve.

12 És monda nékem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem.

13 De Perzsiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé, Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál.

14 Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Dán 9,24-27

15 És mikor ilyen szavakkal szóla velem, orcámmal a földre esém, és megnémulék.

16 És ímé, olyan valaki, mint egy emberfia, megilleté ajkaimat, és megnyitám a számat, és szólék és mondám annak, aki előttem álla: Uram, a látomás miatt reám fordulának az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm nincsen.

17 És mi módon szólhat ezzel az én Urammal ennek az én Uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem álla meg az erő, és lélegzet sem marada bennem.

18 És ismét illete engem az emberhez hasonló, és megerősíte engem.

19 És monda: Ne félj, te, kedves férfiú! Békesség néked, légy erős és bizony erős! És mikor szóla velem, megerősödém, és mondék: Szóljon az én Uram, mert megerősítél engemet.

20 És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen. És ha én kimegyek, ímé, Görögország fejedelme jő elő. Dán 8,21

21 De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. És senki sincsen, aki énvelem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában