EZÉKIEL KÖNYVE

40. fejezet

Látomás az új templomról

1 Huszonötödik esztendejében fogságunknak, az esztendőnek kezdetén, a hónap tizedikén, a tizennegyedik esztendőben azután, hogy a város megveretett, éppen ezen a napon lőn az Úr keze énrajtam, és elvitt engemet oda.

2 Isteni látásokban vitt engem Izráel földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, s azon vala mint egy város épülete dél felől.

3 És odavitt engem, és ímé, egy férfiú vala ott, tekintete mint az ércnek tekintete, és lenzsinór vala kezében és mérőpálca, és a kapuban áll vala. Dán 10,5.6; Jel 1,13-15

4 És szóla nékem az a férfiú: Embernek fia! Láss szemeiddel, és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked! Mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide. Hirdesd mindazokat, amiket látsz, Izráel házának! Ez 44,5

5 És ímé, kőfal vala a házon kívül körös-körül. És a férfiú kezében a mérőpálca vala hat singnyi (a közsingben s egy tenyérben), és méré az épület szélességét egy pálcányira s magasságát egy pálcányira.

6 És méne egy kapuhoz, mely napkeletre néz vala, és felméne grádicsain,* és méré a kapu küszöbét egy pálcányi szélességre, a másik küszöböt is egy pálcányi szélességre.

7 És az őrkamarát egy pálcányi hosszúságra és egy pálcányi szélességre, és az őrkamarák közét öt singnyire, és a kapu küszöbét, a kapu tornáca mellett belül, egy pálcányira.

8 És méré a kapu tornácát belül egy pálcányira.

9 És méré a kapu tornácát nyolc singnyire, és gyámoszlopait két singnyire, vala pedig a kapu tornáca belül.

10 És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind másfelől három-három őrkamarája vala, egy mértéke mind a háromnak, és egy mértékük a gyámoszlopoknak is mind egyfelől, mind másfelől.

11 És méré a kapu nyílásának szélességét tíz singre, és a kapu hosszúságát tizenhárom singre.

12 És az őrkamarák előtt való korlátot egy singnyire, és egy singnyire vala e korlát másfelől is. Mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől és hat singnyi másfelől.

13 És méré a kaput az egyik őrkamara tetejétől a másik tetejéig, huszonöt singnyi szélességre ott, hol ajtó ajtóval vala szemben.

14 És tevé a gyámoszlopokat hatvan singre, és a gyámoszlopokhoz nyúlik vala a pitvar* a kapunál körös-körül.

15 És a bejárat kapujának elejétől a belső kapu tornácának elejéig vala ötven sing.

16 És az őrkamarákon szoros ablakok valának, és gyámoszlopaikon is belül a kapuban körös-körül, hasonlóképpen a tornácokon. És valának ablakok körös-körül belül, és a gyámoszlopokon pálmafaragások. 1Kir 6,4

17 És vitt engem a külső pitvarba, és ímé, ott kamarák és kőből rakott pádimentum* vala készítve a pitvaron körös-körül, harminc kamara vala a kőből rakott pádimentumon.

18 És a kőből rakott pádimentum a kapuk mellett vala a kapuk hosszúsága szerint: az alsó kőből rakott pádimentum vala ez.

19 És méré a szélességet az alsó kapu elejétől fogva a belső pitvar külső elejéig száz singnyire a keleti és északi oldalon.

20 És a kapunak is, mely néz vala északra, a külső pitvaron, megméré hosszúságát és szélességét.

21 És őrkamarái valának: három egyfelől és három másfelől, és gyámoszlopai és tornáca egy mértékben valának az első kapuval: ötven sing a hosszúsága, és szélessége huszonöt sing.

22 És ablakai és tornáca és pálmafaragásai annak a kapunak mértéke szerint valának, mely néz napkeletre, és hét grádicson mennek vala fel hozzá, és tornácai, e grádicsok előtt valának.

23 És a belső pitvarnak kapuja vala az északi és napkeleti kapu ellenében, és mére kaputól kapuig száz singet.

24 És vitt engem a déli útra, és ímé, egy kapu vala ott dél felé, és megméré gyámoszlopait és tornácát ugyanama mérték szerint.

25 És ablakai valának, és tornácának is körös-körül, olyanok, mint amaz ablakok: hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.

26 És hét grádicsa vala feljáratának, és tornáca azok előtt vala. És pálmafaragásai valának egyik egyfelől, a másik másfelől gyámoszlopain.

27 És kapuja vala a belső pitvarnak dél felé, és mére kaputól kapuig dél felé száz singet.

28 És bevitt engemet a déli kapun át a belső pitvarba, és megméré a déli kaput ugyanama mértékek szerint.

29 És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornácát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának, és tornácának is körös-körül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.

30 És tornácok valának körös-körül, hosszúságuk huszonöt sing, és szélességük öt sing.

31 És tornáca a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyámoszlopain, és nyolc grádicsa vala feljáratának. 1Kir 6,29

32 Vitt továbbá engem a belső pitvarba kelet felé, és megméré a kaput ugyanama mértékek szerint,

33 és őrkamaráit és gyámoszlopait és tornácát ugyanama mértékek szerint. És ablakai valának, és tornácának is körös-körül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.

34 És tornáca vala a külső pitvar felé, és gyámoszlopain pálmafaragások valának mind egy-, mind másfelől, és nyolc grádicsa vala feljáratának.

35 És vitt engem az északi kapuhoz, és megméré ugyanama mértékek szerint

36 őrkamaráit, gyámoszlopait és tornácát, és ablakai valának körös-körül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.

37 És tornáca a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyámoszlopain mind egyfelől, mind másfelől, és nyolc grádicsa vala feljáratának.

38 És egy kamara vala, és annak ajtaja a kapuk gyámoszlopainál. Ott mossák vala meg az egészen égő áldozatot. 1Kir 7,38

39 És a kapu tornácában két asztal vala egyfelől, és másfelől is két asztal vala, hogy azokon öljék meg az egészen égő áldozatot és a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot. 3Móz 4,1; 3Móz 6,1

40 És oldalt kívül, északra onnét, hol felmennek a kapu ajtajához, két asztal vala, és a kapu tornácának másik oldalán is két asztal.

41 Négy asztal egyfelől, és másfelől is négy asztal a kapu oldalán; nyolc asztal, ezeken ölik vala az áldozatot.

42 És négy asztal vala az égőáldozatra faragott kőből, másfél sing hosszú és másfél sing széles és egy sing magas. Ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot ölnek.

43 És a szegek valának egy tenyérnyiek, oda erősítve belül körös-körül, s az asztalokra jöve az áldozat húsa.

44 A belső kapun kívül pedig vala két kamara az énekesek számára a belső pitvarban, egyik oldalt az északi kaputól, melynek eleje dél felé vala, s a másik oldalt a déli kaputól, melynek eleje észak felé vala.

45 És szóla nékem: Ez a kamara, mely délre néz, a papoké, kik a házhoz való szolgálatban foglalatosak.

46 Az a kamara pedig, mely északra néz, azoké a papoké, kik az oltárhoz való szolgálatban foglalatosak, ezek a Sádók fiai, kik az Úrhoz járulnak a Lévi fiai közül, hogy szolgáljanak néki. 1Kir 2,35

47 És megméré a pitvart: hosszúsága száz sing, és szélessége is száz sing, négyszögre. És az oltár vala a ház előtt.

48 És vitt engem a ház tornácába, és a tornác gyámoszlopát megméré egyfelől is öt singre, másfelől is öt singre. A kapu szélességét pedig három singre egyfelől s másfelől is három singre.

49 A tornác hosszúsága húsz sing vala, és a szélessége tizenegy sing, és tíz grádicson mennek vala föl hozzá. És oszlopok valának a gyámoszlopoknál, egyik egyfelől, másik másfelől.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában