Ésaiás

44. fejezet

A kegyelem lelkének kitöltése

1 És most hallgass, Jákób, én szolgám és Izráel, akit én elválasztottam! Ésa 41,8

2 Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít: Ne félj, én szolgám, Jákób és te igaz nép, akit elválasztottam! Ésa 43,5.6; Jer 30,10

3 Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Ésa 35,7; Jóel 2,28; Ez 34,26; Mal 3,10; Jn 7,38

4 És nevekednek, mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál.

5 Ez azt mondja: Én az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik önkezével írja: Az Úré vagyok, és hízelegve Izráel nevét említi.

A bálványimádás hiábavalósága

6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a Seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Ésa 41,4; Jel 1,8.11.17

7 És ki hirdetett hozzám hasonlóan? Jelentse meg, és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtém, és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt!

8 Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanúim! Hát van-é rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok! Ésa 41,27; 5Móz 4,35.39; 1Kir 8,60

9 A bálványok csinálói mind hiábavalók, és kedvenceik mit sem használnak, és tanúik nem látnak és nem tudnak, hogy megszégyenüljenek. Ésa 40,20; Zsolt 115,5

10 Ki alkotott istent, és bálványt ki öntött, amely semmit sem használ?

11 Ímé, minden barátaik megszégyenülnek, és a mesterek maguk is emberek. Gyűljenek össze mind, és álljanak elő, féljenek, szégyenüljenek meg együtt! Ésa 42,17; Zsolt 97,7

12 A kovács fejszét készít, és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pöröllyel, és munkálja azt erős karjával, és megéhezik, és ereje nincsen, és vizet sem iszik, és elfárad. Jer 10,3.4

13 Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a cirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.

14 Cédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel.

15 Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlük, és melegszik, meggyújtja, és kenyeret süt. Sőt istent is csinál abból, és imádja, bálványt készít, és előtte leborul.

16 Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik, pecsenyét süt, és megelégszik, és aztán melengeti magát, és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!

17 Maradékából istent készít, bálványát. Leborulva imádja azt, és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!

18 Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik, és nem látnak, és szívük nem eszmél.

19 És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém, és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem. És maradékából utálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fagally előtt?

20 Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobb kezemben? Jer 10,14; Péld 15,14

Izráel megváltása

21 Oh, emlékezzél meg, Jákób, ezekről, és Izráel, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izráel! Nem feledlek el.

22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet. Térj énhozzám, mert megváltottalak.

23 Örüljetek egek, mert az Úr végbevitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa, mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.

24 Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól. Zsolt 104,2

25 Ki a hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és tudományukat bolondsággá teszi.

26 Aki szolgája beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne! És Júda városainak: Megépíttessenek! És romjait felállatom.

27 Ki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki! És kiapasztom folyóvizeidet!

28 Ki Círusnak ezt mondja: Pásztorom! Ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! És a templomnak: Alapja vettessék!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában