Ésaiás

41. fejezet

Isten elhívja Szolgáját a nyomorultaknak vigaszul, a pogányoknak megszégyenítésül

1 Hallgassatok reám, ti, szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelgjenek, majd szóljanak, együtt hadd szálljunk perbe! Jób 40,2

2 Ki támasztá fel azt keletről, akit igazságban hív az ő lábához? A népeket kezébe adja, és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával, mint port szórja szét, mint repülő polyvát kézíve által! Ésa 44,28; 45,1-7; 46,11; Ezsd 1,2.7; Jób 41,19-21; Zsolt 18,43

3 Kergeti őket, békességgel vonul az úton, amelyen lábaival nem járt.

4 Ki tette és vitte végbe ezt? Aki elhívja eleitől fogva a nemzetségeket: Én, az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én!

5 Látták a szigetek, és megrémülének, a földnek végei reszkettek, közelegtek és egybegyűltek.

6 Ki-ki társát segíti, és barátjának ezt mondja: Légy erős!

7 És bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapáccsal simító azt, aki az üllőt veri, így szól a forrasztásról: Jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg ne mozduljon.

8 De te, Izráel, én szolgám, Jákób, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva, 5Móz 7,6; 2Krón 20,7; Jak 2,23

9 te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem utállak.

10 Ne félj, mert én veled vagyok! Ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

11 Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Ésa 60,12; 2Móz 23,22

12 Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket, megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Jób 7,10; 8,18; Zsolt 103,16

13 Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek! – szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje. Zsolt 22,7; Jób 25,6

15 Ímé, én teszlek éles, új cséplőhengerré, amelynek két éle van: hegyeket csépelj és zúzz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed! Ésa 2,12-14; 25,10; Mik 4,13

16 Te szórd, és a szél vigye el őket, és elszélessze őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicsekedel Izráelnek Szentjében. Jer 15,7

17 A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvük a szomjúságban elepedt. Én, az Úr meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket.

18 Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat, a pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. Ésa 35,7; 30,25; 44,3; Zsolt 107,35

19 A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát, plántálok a kietlenben ciprust, platánt sudár cédrussal együtt,

20 hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt.

21 Hozzátok ide ügyeteket! – szól az Úr. Adjátok elő erősségeiteket! – így szól Jákób királya.

22 Adják elő és jelentsék meg nékünk, amik történni fognak, amik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végüket, vagy a jövendőket tudassátok velünk!

23 Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti, Istenek vagytok! Vagy hát műveljetek jót vagy gonoszt, hogy mérkőzzünk, és majd lássuk együtt!

24 Ímé, ti semmiből valók vagytok, és dolgotok is semmiből való, utálat az, aki titeket szeret. Ésa 42,17

25 Feltámasztám északról, és eljött napkelet felől, hirdeti nevemet. És tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas, a sarat tapossa. Mik 7,10; Zak 10,5; Ésa 10,6

26 Ki jelenté meg ezt eleitől fogva, hogy megtudnók? Vagy régen, hogy ezt mondanók: Igaz? De nem jelenté meg, de nem tudatá senki, nem hallá szavatokat senki sem! Ésa 48,7

27 Sionnak először én hirdetém, ímé, itt vannak a tanúk, és örömmondót adtam Jeruzsálemnek. Ésa 48,6; 43,10.12

28 És néztem, és nem volt senki, ezek közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket, és feleljenek nékem.

29 Ímé, mindnyájan semmik ők, semmiség cselekedetük, szél és hiábavalóság képeik. Zsolt 115,4-7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában