ZSOLTÁROK KÖNYVE

18. fejezet

Csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segítségében

1 Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. 2Sám 22,1.2

2 És monda: Szeretlek, Uram, én erősségem!

3 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, az én kősziklám, őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Zsid 2,13

4 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Zsolt 66,17-19

5 Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. Zsolt 116,3; 1Sám 19,10-12; 23,26; 2Sám 21,15-17

6 A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem.

7 Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Zsolt 16,8

8 Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentumai inogtak, és megindultak, mert haragra gyúlt. Bír 5,4.5

9 Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz, izzó szén gerjedt belőle. Zsid 12,29

10 Lehajtotta az eget, és leszállt, és homály volt lábai alatt. Ésa 19,1

11 Kerubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. Zsolt 104,4

12 A sötétséget tette rejtekhelyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Ésa 50,3

13 Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. 2Móz 24,17; Zsolt 97,3.4

14 És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett, és jégeső hullt és eleven szén. 1Sám 7,10; Józs 10,11

15 És kibocsátá nyilait, és elszéleszté azokat, villámokat szórt, és megháborította azokat. Bír 5,20

16 És meglátszottak a vizek medrei, s megmutatkoztak a világ fundamentumai a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fúvásától.

17 Lenyúlt a magasból, és felvett engem, kivont engem nagy vizekből. 1Sám 22,17; Zsolt 69,15; Jób 22,11

18 Megszabadított engem az én erős ellenségemtől s az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál. 1Sám 24,15

19 Rám jöttek veszedelmem napján, de az Úr volt az én támaszom. 1Sám 23,26-28

20 És kivitt engem tágas helyre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.

21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem. Zsolt 7,9; 2Sám 22,21-25

22 Mert megőriztem az Úrnak útjait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. 1Kir 9,4; 11,33

23 Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. 5Móz 17,19.20; 1Kir 3,14; 9,4

24 És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. 1Kir 9,4; 15,5

25 És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint, ami szemei előtt van.

26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, a tökéleteshez tökéletes vagy. Mt 5,7

27 A tisztával tiszta vagy, s a visszáshoz visszás vagy. 3Móz 26,23.24

28 Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod. Ésa 2,11; Péld 29,23

29 Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet.* Az Úr, az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Zsolt 132,17; Zsolt 97,11; 112,4

30 Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Zsolt 60,8.12; 2Sám 22,30

31 Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. Zsolt 19,8; 2Sám 22,31; Zsolt 12,7; Péld 18,10

32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? 2Sám 22,32

33 Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Zsolt 144,1.2

34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. 2Sám 22,34

35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajlítják az ércíjat. 1Sám 17,4-7.14-50

36 És adtad nékem a te üdvösségednek pajzsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. 2Sám 5,10; 8,13.14

37 Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.

38 Üldözöm ellenségeimet, és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. 2Sám 10,19; 12,29-31

39 Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek, lábaim alá hullanak.

40 Mert te öveztél fel engem erővel a harcra, alám görbeszted az ellenem felkelőket.

41 És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam. 1Sám 20,15; 2Sám 10,19; 12,29-31

42 Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz, és nem felelt nékik. 1Sám 28,6; 15-18

43 És apróra törtem őket, amilyen a szél elé való por, és megtapodtam őket, mint utca sarát. Zsolt 83,11

44 Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól. Nemzetek fejévé tettél engem, oly nép szolgál nékem, amelyet nem ismertem. 2Sám 18,5-7; 22,44

45 Amint hall a fülük, engedelmeskednek, és idegenek is hízelegnek nékem. 2Sám 8,9.10

46 Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből. 2Sám 8,12.13

47 Él az Úr, és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én üdvösségemnek Istene!

48 Az Isten, aki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám, 2Sám 22,48

49 aki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem. Zsolt 27,6

50 Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek: Zsolt 60,8.10.11; Róm 15,9

51 nagy segítséget ád az ő királyának, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké. 2Sám 7,13-16; 23,2.5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában