2Sámuel

21. fejezet

Éhínség Saul gibeoniták elleni vétke miatt. Rispa

1 Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejében három egész esztendeig egymás után, és megkeresé emiatt Dávid az Urat, és monda az Úr: Saulért és az ő vérszopó háznépéért van ez, mivelhogy megölte a gibeonitákat. 1Sám 30,7.8; Józs 9,3-27

2 Hívatá azért a király a gibeonitákat, és szóla nékik. (A gibeoniták pedig nem az Izráel fiai közül valók valának, hanem az emoreusok maradékából, akiknek az Izráel fiai megesküdtek vala. Saul mindazáltal alkalmat keresett vala, hogy azokat levágassa az Izráel és Júda nemzetsége iránti buzgalmából).

3 És monda Dávid a gibeonitáknak: Mit cselekedjem veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak örökségét?

4 Felelének néki a gibeoniták: Nincsen nékünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell minékünk, hogy valaki megölettessék Izráelben. És monda: Valamit mondotok, megcselekszem veletek.

5 Akkor mondának a királynak: Annak az embernek a házából, aki megemésztett minket, és aki ellenünk gonoszt gondola, hogy megsemmisíttessünk, és meg ne maradhassunk Izráel egész határában,

6 adj nékünk hét embert az ő maradékai közül, akiket felakasszunk az Úr előtt, Saulnak, az Úr választottjának Gibeájában! És monda a király: Én átadom. 4Móz 25,4

7 És kedveze a király Méfibósetnek, Jonatán fiának, ki Saul fia vala, az Úr nevére tett esküvésért, mely közöttük tétetett, Dávid és Jonatán között, a Saul fia között. 1Sám 18,3; 20,15.42; 23,18

8 De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak. 2Sám 3,7; 1Sám 18,19

9 És adá azokat a gibeoniták kezébe, akik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg. Ez 17,19

10 Vőn pedig Rispa, Ajának leánya egy zsákruhát, és kiteríté azt magának a kősziklán az aratás kezdetétől fogva, míg eső lőn reájuk az égből, és nem engedé az égi madarakat azokra szállani nappal, sem pedig a mezei vadakat éjszaka.

11 És megmondák Dávidnak, amit Rispa, Ajának leánya, Saulnak ágyasa cselekedett.

12 Akkor elméne Dávid, és elhozá a Saul és Jonatán tetemeit a jábes-gileádbeliektől, kik ellopták vala azokat a Bethsánnak utcájáról, ahol őket a filiszteusok felakasztották vala, mikor a filiszteusok megverték Sault a Gilboa hegyén. 1Sám 31,10-13

13 És elhozták onnét Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit, és összeszedték azoknak tetemeit is, akik felakasztattak. 5Móz 21,23

14 És eltemeték Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit a Benjámin földében, Sélában, az ő atyjának, Kisnek sírboltjában. És megtették mindazt, amit a király parancsolt. És kiengesztelődött ezáltal Isten az ország iránt. Józs 18,28

Győzelmek a filiszteusok felett

15 Ezután ismét háborút kezdének a filiszteusok Izráel ellen. És elméne Dávid az ő szolgáival együtt, és harcolának a filiszteusok ellen, annyira, hogy Dávid elfárada.

16 Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot.

17 De Abisai, Sérujának fia segített néki, és általüté a filiszteust és megölé. Akkor esküvéssel fogadák néki a Dávid szolgái, ezt mondván: Soha többé velünk hadba nem jössz, hogy az Izráelnek szövétnekét* el ne oltsad. 2Sám 18,2; 23,18

18 Lőn azután is harcuk a filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala. 1Krón 20,4

19 Azután újra lőn háború a filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Bethlehemből való Jaharé, Oregimnek fia megölé a gitteus Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája. 1Sám 17,4-7.49

20 Gáthban is volt háború, hol egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának, azaz mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott vala. 1Krón 20,6

21 És szidalmazá Izráelt, de megölé Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának fia. 1Sám 17,10

22 Ezek négyen származtak Gáthban az óriástól, kik mind Dávid keze által és az ő szolgáinak kezeik által estek el.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában