Józsué

9. fejezet

A gibeoniták csalással kerülnek a szövetségbe, és örök szolgaságra vettetnek

1 Lőn pedig, hogy mikor ezt meghallották mind ama királyok, akik a Jordánon túl a hegyeken és síkon és a nagy tengernek egész partja mentén valának a Libanon ellenében: a khittheus, az emoreus, a kananeus, a perizeus, a khivveus és a jebuzeus, 4Móz 34,5-7

2 egybegyülekezének, hogy megvívjanak Józsuéval és Izráellel egy akarattal. Zsolt 48,5

3 De meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsué Jerikóval és Aival cselekedett vala. Józs 6,20-21; Józs 8,26-29

4 És ők is ravaszul cselekedének. Elmenének ugyanis, és követekül adák ki magukat. Szerzének azért szamaraikra ócska zsákokat és ócska, megrepedezett és összekötözött boros tömlőket,

5 és ócska, megfoltozott sarukat lábaikra és ócska ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes vala.

6 Így menének el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondának néki és Izráel férfiainak: Messze földről jöttünk, most azért kössetek frigyet mivelünk!

7 Izráel férfiai pedig mondának a khivveusnak: Hátha közöttem lakol te, hogyan kössek azért frigyet teveled? 2Móz 23,32; 5Móz 7,2

8 Azok pedig mondának Józsuénak: Szolgáid vagyunk mi! És monda nékik Józsué: Kik vagytok, és honnan jöttetek?

9 És mondának néki: Igen messze földről jöttek a te szolgáid az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett,

10 mindazt is, amit cselekedett az emoreusok két királyával, akik valának túl a Jordánon, Szíhonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, aki Astarótban vala. 4Móz 21,21-25

11 Ezért szólának nékünk a mi véneink és földünk lakosai is mind, mondván: Szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nékik: Szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek frigyet mivelünk!

12 Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból elindulván, hogy hozzátok jöjjünk, most ímé, száraz és penészes lett.

13 Ezek a boros tömlők is, amelyeket új korukban töltöttünk vala meg, ímé, de megszakadoztak. E mi ruháink és saruink pedig megavultak az útnak igen hosszú volta miatt.

14 És vőnek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték vala.

15 És békességesen bánt velük Józsué, és frigyet köte velük, hogy életben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdének nékik. 2Sám 21,2

16 De harmadnap múlva azután, hogy frigyet kötöttek vala velük, meghallják, hogy közel valók azok hozzájuk, sőt közöttük lakoznak azok.

17 Elindulának azért Izráel fiai, és eljutának azoknak városaihoz harmadnapon. Városaik pedig valának: Gibeon, Kefira, Beéróth és Kirjáth-Jeárim.

18 De nem bánták őket Izráel fiai, mivelhogy megesküdtek vala nékik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izráel Istenére, és zúgolódék az egész gyülekezet a főemberek ellen.

19 Mondának azért mind a főemberek az egész gyülekezetnek: Mi megesküdtünk nékik az Úrra, Izráel Istenére, most hát nem bánthatjuk őket.

20 Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nékik.

21 Mondának azért a főemberek nékik: Ám, éljenek! És lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szólottak vala nékik a főemberek.

22 Hívatá ugyanis őket Józsué, és szóla nékik, mondván: Miért csaltatok meg minket, ezt mondván: Igen messziről valók vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk laktok?

23 Most azért átkozottak legyetek, és ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házában!

24 Azok pedig felelének Józsuénak, és mondának: Mivelhogy nyilván tudtukra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mózesnek, az ő szolgájának, hogy néktek adja ezt az egész földet, és hogy kiirtja előletek a földnek minden lakosát, igen féltettük tőletek ami életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot. 5Móz 7,2; Józs 10,2

25 És most ímé, a te kezedben vagyunk, amint cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mivelünk!

26 És úgy cselekedék velük, és kiszabadítá őket Izráel fiainak kezéből, és nem ölék meg őket.

27 És tevé őket Józsué azon a napon favágókká és vízhordókká a gyülekezethez és az Úr oltárához mind e napig, azon a helyen, amelyet választánd. 5Móz 29,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában