Józsué

6. fejezet

Jerikót beveszik és lerombolják

1 Jerikó pedig be- és elzárkózott vala az Izráel fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki.

2 És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Józs 8,1

3 Azért járjátok körül a várost mind ti, hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost! Így cselekedjél hat napon át!

4 És hét pap hordozzon hét kosszarvból való kürtöt a láda előtt! A hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel! 3Móz 25,9

5 És ha majd belefújnak a kosszarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.

6 Előhívá azért Józsué, a Nún fia a papokat, és monda nékik: Vegyétek fel a frigyládát, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból való kürtöt az Úr ládája előtt!

7 A népnek pedig monda: Menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt!

8 És úgy lőn, amint mondotta vala Józsué a népnek. A hét pap ugyanis, akik a kosszarvból való hét kürtöt vivék, az Úr előtt megy vala, és kürtölt vala a kürtökkel, az Úrnak frigyládája pedig utánuk megy vala.

9 A fegyveresek pedig előttük mennek vala a kürtölő papoknak, és a köznép követi vala a ládát, menvén és kürtölvén kürtökkel.

10 A népnek pedig parancsolt vala Józsué, mondván: Ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom néktek: Kiáltsatok, és akkor kiáltsatok!

11 Körüljárák azért az Úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülvén, azután visszatérének a táborba, és az éjszakát a táborban tölték.

12 Józsué pedig felkele jó reggel, és felvevék a papok az Úrnak ládáját.

13 És a hét pap, akik a kosszarvból való hét kürtöt vivék, az Úr ládája előtt megy vala folyton, és kürtöl vala a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mennek vala, és a köznép követi az Úrnak ládáját, menvén és kürtökkel kürtölvén.

14 A második napon is egyszer kerülék meg a várost, azután visszatérének a táborba. Így cselekedének hat napon át.

15 És lőn a hetedik napon, hogy felkelének, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülék a várost a szokott módon hétszer. Csak ezen a napon kerülék meg a várost hétszer.

16 És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost!

17 És legyen a város maga és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve, csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt. Józs 2,12-14; Zsid 11,31

18 Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szentelitek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izráel táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt! 3Móz 27,28; 4Móz 18,14

19 Hanem mivel minden ezüst- és arany- meg réz- és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson! 4Móz 31,51.52.54; Mik 4,13

20 Kiálta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meghallá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kőfal magától, és felméne a nép a városba, ki-ki az előtte való helyen, és bevevék a várost. Zsid 11,30

21 És teljesen kipusztítának mindent, ami csak vala a városban: a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élivel. 5Móz 7,1.2; 1Sám 15,3

Ráhábot és háznépét megkímélik

22 A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, monda Józsué: Menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amije van, amiképpen megesküdtetek néki! Józs 2,14; Zsid 11,31

23 Bemenének azért a kémlő ifjak, és kihozák Ráhábot és az ő atyját, anyját és az ő atyjafiait és mindazt, amije vala, és minden cselédjét is kihozák, és helyezék őket Izráel táborán kívül.

24 A várost pedig megégeték tűzzel, és mindazt, ami benne vala. Csakis az ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedényeket rakták az Úr házának kincsei közé.

25 A parázna Ráhábot pedig és az ő atyjának háznépét és mindenét, amije vala, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izráel között mind e mai napig, mert elrejtette vala a követeket, akiket küldött volt Józsué, hogy kikémleljék Jerikót. Jak 2,25; Bír 1,25

26 És átkot szóla Józsué azon a napon, mondván: Átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki felkél, hogy megépítse e várost, Jerikót! Az ő elsőszülöttjére rakja le annak alapját, s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit! 1Kir 16,34

27 És vala az Úr Józsuéval, és lőn híre az egész földön.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában