Józsué

7. fejezet

Ákán az Úrnak szentelt zsákmány meglopásával bajt hoz a népre, ezért megkövezik

1 De az Izráel fiai hűtlenül bántak vala a teljesen Istennek szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen Istennek szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségéből). Felgerjede azért az Úrnak haragja Izráel fiai ellen. 5Móz 13,16-17; Józs 22,20; 1Krón 2,7

2 Külde ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból Aiba, amely Bethaven mellett van, Bétheltől napkelet felé, és szóla nékik, mondván: Menjetek fel, és kémleljétek ki azt a földet! És felmenének a férfiak, és kikémlelék Ait. Józs 2,1

3 Majd visszatérének Józsuéhoz, és mondának néki: Ne menjen fel az egész nép! Mintegy kétezer férfi vagy mintegy háromezer férfi menjen fel, és megverik Ait. Ne fáraszd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok!

4 Felméne azért oda a népből mintegy háromezer férfi, de elfutának Ai férfiai elől.

5 És megölének közülük Ai férfiai mintegy harminchat férfit, és üldözék őket a kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvada a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz. Józs 5,1

6 Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borula arccal az Úrnak ládája előtt mind estéig ő és Izráel vénei, és port hintének a fejükre. 1Móz 37,34; 4Móz 14,6

7 És monda Józsué: Ah, Uram, Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vajha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon!

8 Óh, Uram! Mit mondjak, miután meghátrált Izráel az ő ellenségei előtt!

9 Ha meghallják a kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket e földről, mit cselekszel majd a te nagy nevedért? 2Móz 32,11.12; 4Móz 14,13-16

10 És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel! Miért is borulsz te arcra?

11 Vétkezett Izráel, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak.

12 Ezért nem bírtak megállni Izráel fiai az ő ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot.

13 Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Istennek szentelt dolog van közötted, Izráel! Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot. Józs 3,5

14 Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint! A nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő családonként! A család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő házanként! A ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő férfianként! 1Sám 14,41.42

15 És lészen, hogy aki az Istennek szentelt dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg, ő és mindene, amije van, mivelhogy megszegte az Úrnak szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Izráelben. 5Móz 13,14-15

16 Felkele azért Józsué, és jó reggel előállítá Izráelt az ő nemzetségei szerint. És bűnösnek jelenteték a Júda nemzetsége.

17 Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelenteték a Zéra családja. Azután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelenteték a Zabdi háza. 4Móz 26,20

18 És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia.

19 Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget, kérlek, az Úrnak, Izráel Istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra, kérlek, nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem! Jn 9,24; 1Sám 14,43

20 Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izráel Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem.

21 Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé, elrejtve vannak a földben a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

22 Ekkor követeket külde Józsué, s ezek a sátorba futának, és ímé, elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala.

23 Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz és Izráelnek minden fiához, és lerakák azokat az Úr előtt.

24 Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amije vala, és vele lévén az egész Izráel is, vivék azokat Akor völgyébe.

25 És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izráel kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket.

26 És nagy kőhalmot rakának feléje. Megvan mind e napig. És megszűnék az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e napig. Józs 8,29; 2Sám 18,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában