Józsué

3. fejezet

Izráel száraz lábbal megy át a Jordánon

1 Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izráel fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt általmentek volna. Józs 2,1; 4Móz 25,1

2 Lőn pedig három nap múlva, hogy általmenének a vezérek a táboron,

3 és parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána! 2Móz 25,10-16

4 Csakhogy legyen köztetek és aközött mintegy kétezer singnyi távolság! Közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. 4Móz 4,15; 2Sám 6,6-7

5 Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csudákat cselekszik köztetek.

6 A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt! Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt. Józs 6,6

7 Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, teveled is veled leszek. Józs 4,14; Józs 1,5.9.17; 6,27

8 Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban!

9 Ekkor monda Józsué Izráel fiainak: Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait! 2Móz 32,26

10 És monda Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a kananeust, a khittheust, a khivveust, a perizeust, a girgazeust, az emoreust és a jebuzeust. 5Móz 20,17; Józs 9,1; 11,3; 24,11

11 Ímé, az egész föld Urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon!

12 Most azért válasszatok magatoknak tizenkét férfiút Izráel nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből! Józs 4,2

13 És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját hordozzák, a Jordán vize kettészakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban. 2Móz 14,21; Zsolt 114,3

14 És lőn, hogy amint megindula a nép az ő sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói a nép előtt,

15 és amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett),

16 megálla a víz, amely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, amely Carthan mellett vala. A puszta tengere, a Sós-tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és általméne a nép Jerikó előtt. 2Móz 14,21

17 A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában