2Sámuel

6. fejezet

A frigyláda Jeruzsálembe vitele. Mikál gúnyolódása

1 Összegyűjté ezek után Dávid az egész Izráelnek színét, harmincezer embert. 1Krón 13,1-6

2 És felkelvén, elméne Dávid az egész néppel együtt, mely vele vala, Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, mely Névről, a Seregek Urának nevéről neveztetik, ki ül a kerubok között. 1Sám 7,1; 2Móz 25,20-22

3 És tevék az Isten ládáját új szekérre, és elhozák azt Abinádábnak házától, mely vala a dombon, és Uzza és Ahió, Abinádáb fiai vezetik az új szekeret. 1Sám 6,7.10.11

4 Elvivék azért azt az Abinádáb házából, mely a dombon vala, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt megyen. 1Sám 7,1

5 Dávid pedig és az egész Izráel népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefából való minden szerszámokkal: hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal.

6 És mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartá azt, mert az ökrök félremozdították vala. 1Krón 13,9

7 Ennek okáért felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért, és meghala ott az Isten ládája mellett.

8 És bosszankodék Dávid, hogy az Úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezé azt a helyet Péres Uzzának, mind e mai napig.

9 Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól, és monda: Hogyan jöjjön az Úr ládája énhozzám?

10 És nem akará Dávid magához vinni az Úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letéteté azt Dávid a gitteus Obed Edom házánál. 2Sám 5,7; 1Krón 13,13

11 És lőn az Úrnak ládája a gitteus Obed Edom házánál három hónapig, és megáldá az Úr Obed Edomot és egész háznépét.

12 És megmondák Dávid királynak ilyen szóval: Megáldotta az Úr az Obed Edom házát és mindenét, amije van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid, elvivé az Isten ládáját az Obed Edom házától Dávid városába vigassággal. 1Krón 13,14; 1Krón 15,1.3; 2Sám 5,7

13 Mikor pedig azok, akik az Úr ládáját vitték, hat lépést mentek, áldozék ott egy ökröt és hízott borjút.

14 Dávid pedig teljes erejéből táncol vala az Úr előtt, és gyolcs efódot övedzett magára Dávid. 1Krón 15,27

15 Dávid azért és Izráelnek egész háza felvivék az Úr ládáját énekléssel és trombitaszóval.

16 Lőn pedig, hogy mikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leánya kinéz vala az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálá őt szívében. 2Sám 3,14.15

17 Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezék azt az ő helyére, a sátornak közepére, melyet számára Dávid felállíttatott, akkor áldozott Dávid egészen égő áldozatokat és hálaadó áldozatokat az Úr előtt. 1Krón 15,1; 16,1

18 Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen égő áldozatot és a hálaadó áldozatot, megáldá a népet a Seregek Urának nevében. 1Kir 8,55-61

19 És osztogattata Dávid mind az egész népnek, Izráel egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst és egy-egy kalácsot. És elméne mind az egész nép, ki-ki az ő házához.

20 Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő háznépét is, kijöve Mikál, a Saul leánya Dávid eleibe, és monda: Mily dicsőséges vala ma Izráel királya, ki az ő szolgáinak szolgálói előtt felfosztózott vala ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni!

21 És monda Dávid Mikálnak: Az Úr előtt, ki inkább engem választott, mint atyádat és az ő egész háza népét, hogy az Úr népének, Izráelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendezém. 1Sám 16,1.13; 1Kir 8,16

22 Sőt minél inkább megalázom magamat és minél alábbvaló leszek a magam szemei előtt, annál dicséretreméltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólasz.

23 Ennek okáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában