4Mózes

31. fejezet

Győzelem a midiánitákon

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Állj bosszút Izráel fiaiért a midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol! 4Móz 25,17.18

3 Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon!

4 Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izráelnek minden törzséből küldjetek a hadba!

5 Kiválogatának azért Izráel ezreiből ezret törzsenként, tizenkét ezret, viadalra készet.

6 És elküldé őket Mózes törzsenként ezret-ezret a hadba, és velük Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba. És a szent edények és a riadó kürtök valának az ő keze alatt.

7 És harcolának Midián ellen, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. 5Móz 20,13

8 A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Midiánnak öt királyát, és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel. 4Móz 22; 24,3-25

9 És fogságba vivék Izráel fiai a midiániták feleségeit és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmát és minden nyáját, és minden vagyonát prédára veték.

10 Minden városukat pedig az ő lakhelyeik szerint és minden falvaikat tűzzel megégeték.

11 És elvivének minden ragadományt és minden prédát mind emberekből, mind barmokból.

12 És vivék Mózeshez és Eleázár paphoz és Izráel fiainak gyülekezetéhez a foglyokat, a prédát és a ragadományokat a táborba, amely a Moáb mezőségén vala a Jordán mellett Jerikó átellenében.

13 Kimenének azért Mózes és Eleázár pap és a gyülekezetnek minden fejedelme őeléjük a táboron kívül.

14 És megharaguvék Mózes a hadnak vezetőire, az ezredesekre és századosokra, akik megjöttek vala a harcról.

15 És monda nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat?

16 Ímé, ők voltak, akik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában, és lőn csapás az Úr gyülekezetén. 4Móz 25,1-3

17 Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt és minden asszonyt is, aki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek!

18 Minden leánygyermeket pedig, akik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak! Bír 21,11.12

19 Ti pedig maradjatok a táboron kívül hét napig, aki megölt valakit, és aki hullát érintett, mind tisztítsátok meg magatokat harmad- és hetednapon, magatokat és foglyaitokat! 4Móz 19,11.12

20 Minden ruhát, minden bőrből való eszközt, minden kecskeszőrből való készítményt és minden faedényt, tisztítsátok meg magatokat!

21 És monda Eleázár pap a vitézeknek, akik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, amelyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:

22 Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ónt és ólmot bizonyára,

23 minden egyebet is, ami állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, és megtisztíttatik, de a tisztító vízzel is tisztíttassék meg, mindazt pedig, ami nem állja a tűzet, vízen vigyétek át!

24 Ruháitokat pedig mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek, és azután bemehettek a táborba.

A zsákmány elosztása

25 Újra szóla az Úr Mózesnek, mondván:

26 Vedd számba az elfoglalt prédát mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap és a gyülekezet atyáinak fejei!

27 És osszad a prédát két részre: a hadakozók között, akik hadba mentek és az egész gyülekezet között! 1Sám 30,24

28 És végy részt az Úrnak a hadakozó férfiaktól, akik hadba mentek: ötszázból egy lelket, az emberek közül, az ökrök közül, a szamarak közül és a juhok közül,

29 azoknak fele részéből vegyétek, és adjad Eleázárnak, a papnak felemelt áldozatul az Úrnak!

30 Az Izráel fiainak járó fele részből pedig egy elfogottat végy ötvenből: emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból, és adjad azokat a lévitáknak, akik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére!

31 És úgy cselekedék Mózes és Eleázár, a pap, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

32 És vala az a préda, azaz annak a zsákmánynak maradéka, amit a hadakozó nép zsákmányolt: hatszázhetvenötezer juh

33 és hetvenhétezer ökör

34 és hatvanegyezer szamár.

35 Emberi lélek pedig a leányok közül, akik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminckétezer.

36 Vala pedig az egyik fele, azoknak része, akik hadba mentek vala: szám szerint háromszázharminchétezer és ötszáz juh.

37 Vala pedig az Úrnak része a juhokból hatszáz és hetvenöt.

38 Az ökör pedig harminchatezer, és azokból az Úrnak része hetvenkettő.

39 És a szamár harmincezer és ötszáz, azokból az Úrnak része hatvanegy.

40 Emberi lélek pedig tizenhatezer, és azokból az Úrnak része harminchét lélek.

41 És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek. 4Móz 18,8-19

42 Az Izráel fiainak eső másik fele részből pedig, amelyet elválasztott Mózes a hadakozó férfiakétól

43 (vala pedig a gyülekezetre eső fele rész juhokból háromszázharminchétezer és ötszáz,

44 ökör harminchatezer,

45 szamár harmincezer és ötszáz,

46 emberi lélek tizenhatezer),

47 az Izráel fiainak eső fele részből pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenből, az emberekből és a barmokból, és adá azokat a lévitáknak, akik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

48 És járulának Mózeshez a had ezreinek vezetői, az ezredesek és századosok.

49 És mondának Mózesnek: Szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, akik a mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett.

50 Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul ki-ki, amit talált: aranyeszközöket, karláncokat, karpereceket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyakláncokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt.

51 És elvevé Mózes és Eleázár, a pap az aranyat őtőlük és a megkészített eszközöket is mind.

52 És mindaz az arany, amelyet felemelt áldozatul vivének az Úrnak, tizenhatezer-hétszáz és ötven siklus vala az ezredesektől és századosoktól.

53 A hadakozó férfiak közül ki-ki magának zsákmányolt.

54 Miután elvette vala Mózes és Eleázár, a pap az aranyat az ezredesektől és századosoktól, bevivék azt a gyülekezetnek sátorába Izráel fiaira való emlékeztetőül az Úr elé.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában