4Mózes

21. fejezet

Harc Arad királyával. Az érckígyó

1 Mikor pedig meghallotta a kananeus, Arad királya, aki lakozik vala dél felől, hogy jön Izráel, a kémeknek útján, megütközék Izráellel, és foglyokat ejte közülük. 4Móz 33,40

2 Fogadást tőn azért Izráel az Úrnak, és monda: Ha valóban kezembe adod e népet, eltörlöm az ő városait.

3 És meghallgatá az Úr Izráelnek szavát, és kézbe adá a kananeust, és eltörlé őket és azoknak városait. És nevezé azt a helyet Hormának.

4 És elindulának a Hór hegyétől a Vörös-tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.

5 És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. 1Kor 10,9-10; 4Móz 11,6

6 Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből. 2Móz 32,35

7 Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat! És imádkozék Mózes a népért.

8 És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon! Jn 3,14

9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. 2Kir 18,4

Izráel hadiszállásai

10 Azután elindulának Izráel fiai, és tábort ütének Obóthban.

11 Obóthból is elindulának, és tábort ütének Hije-Abarimban, abban a pusztában, amely Moáb előtt vala napkelet felől.

12 Onnét elindulának, és tábort ütének Zéred völgyében. 5Móz 2,13

13 Onnét elindulának, és tábort ütének az Arnon vizén túl, amely van a pusztában, és kijő az Emoreus határából. Mert az Arnon Moábnak határa Moáb között és Emoreus között. 5Móz 2,24; Józs 12,2; Bír 11,18

14 Azért van szó az Úr hadainak könyvében: Vahébről Szúfában és a patakokról Arnonnál,

15 és a patakok folyásáról, amely Ar város felé hajol és Moáb határára dűl.

16 És onnét Béérbe menének. Ez az a kút, amelynél mondotta vala az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, és adok nékik vizet.

17 Akkor éneklé az Izráel ez éneket: Jöjj fel, óh, kút! Énekeljetek néki!

18 Kút, amelyet fejedelmek ástak, a nép előkelői vájtak kormánypálcával, vezérbotjaikkal. És a pusztából Mathanába menének.

19 És Mathanából Nahaliélbe és Nahaliélből Bámóthba.

20 Bámóthból pedig abba a völgybe, amely Moáb mezején van, onnan a Piszga tetejére, amely a sivatagra néz.

Szíhon legyőzetik

21 És külde Izráel követeket Szíhonhoz, az emoreusok királyához, mondván: 5Móz 2,26; Bír 11,19

22 Hadd mehessek át a te földeden! Nem hajlunk mezőre, sem szőlőre, kútvizet sem iszunk, az országúton megyünk, míg átmegyünk a te határodon.

23 De nem engedé Szíhon Izráelnek, hogy átmenjen az ő határán, sőt egybegyűjté Szíhon minden népét, és kiméne Izráel ellen a pusztába, és jöve Jahácba, és megütközék Izráellel. 5Móz 2,30; 29,7

24 És megveré őt Izráel fegyvernek élivel, és elfoglalá annak földjét Arnontól Jabbókig, az Ammon fiaiig, mert erős vala az Ammon fiainak határa.

25 És elfoglalá Izráel mind e városokat, és megtelepedék Izráel az emoreusok minden városában, Hesbonban és annak minden városában. 5Móz 2,33; Józs 24,8; Zsolt 135,11.12; Ám 2,9

26 Mert Hesbon Szíhonnak, az emoreusok királyának városa vala, ki is hadakozott vala Moábnak előbbi királyával, és elvett vala minden földet annak kezéből Arnonig.

27 Azért mondják a példabeszédmondók: Jöjjetek Hesbonba! Építtessék és erősíttessék Szíhon városa!

28 Mert tűz jött ki Hesbonból, láng Szíhon városából, megemésztette Art, Moábnak városát, Arnon magaslatainak urait.

29 Jaj, néked, Moáb! Elvesztél Kámosnak népe! Futásra adta ő fiait, leányait fogságra Szíhonnak, az emoreus királynak.

30 De mi lövöldöztük őket, elveszett Hesbon Dibonig, és elpusztítottuk Nofáig, amely Medebáig ér.

31 Megtelepedék azért Izráel az emoreusok földjén.

32 És elkülde Mózes, hogy megkémleljék Jázert, és bevevék annak városait, és kiűzé az emoreust, aki ott vala.

33 Majd megfordulának, és felmenének a Básánba vivő úton. És kijöve Og, Básán királya őellenük, ő és egész népe, hogy megütközzenek Hedreiben. 5Móz 3,1; 29,7

34 Akkor monda az Úr Mózesnek: Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt és egész népét és az ő földjét! És úgy cselekedjél vele, amiképpen cselekedtél Szíhonnal, az emoreusok királyával, aki lakik vala Hesbonban. 5Móz 3,2.22

35 Megverék azért őt és az ő fiait és egész népét annyira, hogy egy sem marada belőle; és elfoglalák az ő földét.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában