5Mózes

2. fejezet

Pusztai vándorlás a Szihonon vett diadalig

1 Annak utána megfordulánk, és indulánk a pusztába a Vörös-tenger felé, amiképpen szólott vala nékem az Úr, és kerülgettük a Szeir hegyét sok ideig. 4Móz 14,25

2 De szóla az Úr nékem, mondván:

3 Elég már e hegyet kerülgetnetek, forduljatok észak felé!

4 Parancsolj azért a népnek, mondván: Mikor általmentek a ti atyátokfiainak, az Ézsau fiainak határán, akik Szeirben lakoznak, jóllehet félnek tőletek, mindazáltal igen vigyázzatok! 4Móz 20,14

5 Ne ingereljétek őket, mert nem adok az ő földjükből néktek egy talpalatnyit sem, mert Ézsaunak adtam a Szeir hegyét örökségül. 1Móz 36,8

6 Pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, hogy egyetek, és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok. 4Móz 20,19

7 Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munkájában. Tudja, hogy e nagy pusztaságon jársz. Immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te Istened, nem szűkölködtél semmiben.

8 És általmenénk a mi atyánkfiai között, az Ézsau fiai között, akik lakoznak vala Szeirben, a síkság útján Eláthtól és Écjon-Gebertől fogva. Azután megfordulánk, és általmenénk a Moáb pusztájának útjára.

9 És monda az Úr nékem: Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földjéből néked semmi örökséget, mert a Lót fiainak adtam Art örökségül. 1Móz 19,37

10 (Az emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az anákok.

11 Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az anákok, és a moábiták emeknek hívták őket.

12 Szeirben pedig horeusok laktak azelőtt, akiket az Ézsau fiai kiűztek, és kiirtottak színük elől, és azoknak helyén laktak, amiképpen cselekedék Izráel is az ő örökségének földjén, amelyet adott néki az Úr.) 1Móz 36,30

13 Most keljetek fel, és menjetek át a Záred patakán! És átkelénk a Záred patakán.

14 Az idő pedig, amelyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általmenénk a Záred patakán, harmincnyolc esztendő, amely alatt kiveszett a hadra való férfiak egész nemzetsége a táborból, amint megesküdt vala az Úr nékik. 4Móz 14,28.29

15 Efelett az Úrnak keze is vala őrajtuk, hogy elveszítse őket a táborból az ő kipusztulásukig. 4Móz 14,37; 16,49; 21,6

16 És lőn, hogy amint a hadakozó férfiak mind elpusztulának, kihalván a nép közül,

17 így szóla az Úr nékem, mondván:

18 Ma te általmégy a Moáb határán Ar felé, 1Móz 19,37.38

19 és mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül.

20 (Óriások földjének tartották azt is, óriások laktak azon régente, akiket az ammoniták zanzummoknak hívtak.

21 Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén,

22 amiképpen cselekedett az Ézsau fiaival is, akik Szeir hegyén laknak, amikor kiveszté előlük a horeusokat, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén mind e mai napig. 1Móz 14,6

23 Az avveusokat is, akik falvakban laknak vala Gázáig, kiirtották a káftoreusok, akik kijöttek volt Káftorból, és lakának azoknak helyén.)

24 Keljetek fel azért, induljatok, menjetek át az Arnon patakán! Lásd: kezedbe adtam Szihont, Hesbonnak királyát, az emoreust és annak földjét. Kezdj hozzá, foglald el azt, és hadakozzál őellene! Bír 11,23.24

25 E napon kezdem rábocsátani a népekre, hogy féljenek és rettegjenek tőled az egész ég alatt, és akik híredet hallják, rendüljenek meg és reszkessenek teelőtted. 2Móz 15,14-16; Józs 2,9.11

26 És követeket küldék a Kedemót pusztából Szihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt üzenvén: 4Móz 21,21-31; Bír 11,19

27 Hadd menjek át a te földeden! Útról útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra.

28 Eleséget pénzen adj nékem, hogy egyem, vizet is pénzen adj nékem, hogy igyam! Csak gyalog hadd megyek át,

29 amiképpen cselekedtek énvelem az Ézsau fiai, akik Szeirben laknak, és a moábiták, akik Arban laknak, míglen átmegyek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nékünk.

30 De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk őrajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, amint nyilván van e mai napon.

31 Monda pedig az Úr nékem: Lásd, elkezdem átadni néked Szihont és az ő földjét. Kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földje örököd legyen! Ám 2,9.10

32 És kijöve Szihon mielőnkbe minden népével, hogy megvívjon velünk Jahácnál. 4Móz 21,23.24

33 De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő népét.

34 És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat és kisdedeket, nem hagytunk menekülni senkit.

35 De a barmokat prédára vetettük közöttünk, és a városokból való ragadományokat, amelyeket elfoglaltunk volt.

36 Aróertől fogva, amely van az Arnon patakának partján, és a völgyben lévő várostól fogva Gileádig egy város sem volt, amellyel ne bírtunk volna. Mindazokat az Úr, a mi Istenünk adta a mi kezünkbe. Józs 12,2

37 De az Ammon fiainak földjéhez nem közeledtél, sem a Jabbók-patak egész oldalához, sem a hegyen lévő városokhoz, sem semmi olyanhoz, amelyektől eltiltott téged az Úr, a mi Istenünk. 1Móz 32,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában