5Mózes

3. fejezet

A básáni Óg ellen való diadal

1 És megfordulánk, és felmenénk Básán felé, és kijöve előnkbe Óg, Básánnak királya, ő és minden népe, hogy megvívjon velünk Edreiben. 4Móz 21,33-35

2 De az Úr monda nékem: Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt és minden ő népét és földjét, és úgy cselekedjél vele, amint cselekedtél Szihonnal, az emoreusok királyával, aki Hesbonban lakik vala. 5Móz 1,4; 4Móz 21,33-35

3 És kezünkbe adá az Úr, a mi Istenünk Ógot is, Básánnak királyát és minden ő népét, és úgy megvertük őt, hogy menekülni való sem maradt belőle.

4 És abban az időben elfoglaltuk minden városát. Nem volt város, amelyet el nem vettünk volna tőlük: hatvan várost, Argóbnak egész vidékét, a básánbeli Ógnak országát. 1Kir 4,13

5 Ezek a városok mind meg valának erősítve magas kőfalakkal, kapukkal és zárakkal, kivévén igen sok kerítetlen várost.

6 És fegyverre hánytuk azokat, amint cselekedtünk vala Szihonnal, Hesbon királyával, fegyverre hányván az egész várost: férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket is.

7 De a barmokat és a városokból való ragadományokat mind magunk közt vetettük prédára.

8 És elvettük abban az időben az emoreusok két királyának kezéből azt a földet, amely a Jordánon túl vala, az Arnon-pataktól fogva a Hermon hegyéig.

9 (A sidoniak a Hermont Szirjonnak, az emoreusok pedig Szenirnek hívják.)

10 A síkságnak minden városát és az egész Gileádot meg az egész Básánt Szalkáig és Edreig, amelyek a básánbeli Óg országának városai voltak.

11 Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé, az ő ágya vaságy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilenc sing a hosszúsága, és négy sing a szélessége férfi könyök szerint.

A Jordántól keletre eső országrész felosztása

12 Ezt a földet pedig, amelyet abban az időben örökségünkké tettünk Aróertől fogva, amely az Arnon-patak mellett van, és a Gileád hegyének felét és annak városait odaadtam a rúbenitáknak és gáditáknak. 4Móz 32,33

13 A Gileád többi részét pedig és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé fél törzsének, Argóbnak egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriások földjének hívták.

14 Jair, Manassénak fia kapta Argóbnak egész vidékét a gessuriták és maakátiták határáig. És azokat a Básánnal együtt az ő nevéről Jair faluinak hívják mind e mai napig. 1Krón 2,22

15 Mákirnak pedig adtam Gileádot. 4Móz 32,40

16 A rúbenitáknak és a gáditáknak pedig adtam Gileádtól fogva Arnonnak patakáig (a határ pedig a patak közepe) és a Jabbók patakáig, amely az Ammon fiainak határa,

17 és a síkságot és határul a Jordánt, a Kinnerettől a Síkság tengeréig, a Sós-tengerig, amely a Piszga-hegy lába alatt van napkelet felől.

18 És parancsolék abban az időben néktek, mondván: Az Úr, a ti Istenetek adta néktek ezt a földet, hogy bírjátok azt. Felfegyverkezvén, menjetek át a ti atyátok fiai, Izráel fiai előtt mind, akik hadakozásra valók vagytok! 4Móz 32,17-22

19 Csak feleségeitek, kicsinyeitek és barmaitok (mert tudom, hogy sok barmotok van) maradjanak a ti városaitokban, amelyeket én adtam néktek.

20 Mindaddig, amíg nyugodalmat ad az Úr a ti atyátokfiainak, mint néktek, és azok is bírhatják a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nékik a Jordánon túl. Azután térjetek vissza, ki-ki az ő örökségébe, amelyet adtam néktek!

21 Józsuénak is parancsolék abban az időben, mondván: Szemeiddel láttad mindazt, amit cselekedett az Úr, a ti Istenetek ama két királlyal. Így cselekszik az Úr minden országgal, amelyen átmégy. 4Móz 27,18-23; 21,21-35

22 Ne féljetek tőlük, mert az Úr, a ti Istenetek, maga hadakozik tiérettetek!

Mózes nem mehet be az ígéret földjére

23 Könyörgék is az Úrnak abban az időben, mondván: 4Móz 20,6-13

24 Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint? Zsolt 89,7-9

25 Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libanont!

26 De megharaguvék az Úr énreám timiattatok, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondá az Úr nékem: Elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől! 4Móz 20,12; 5Móz 1,37

27 Menj fel a Piszga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugat felé és észak felé, dél felé és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon. 4Móz 27,12.14; 5Móz 4,49

28 Józsuénak pedig parancsolj, és bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át e nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, amelyet meglátsz. Józs 14,1

29 És ott maradánk a völgyben Beth-Peórral szemben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában