Józsué

12. fejezet

A Jordán mindkét oldalán legyőzött harmincegy király

1 Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek Izráelnek fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl napkelet felé az Arnon-pataktól fogva a Hermon hegyéig és az egész mezőséget kelet felől: 4Móz 21,13

2 Szíhon, az emoreusok királya, aki lakik vala Hesbonban, aki uralkodik vala Aróertől fogva, amely van az Arnon-patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok-patakig, az ammon fiainak határáig 5Móz 2,36; 3,8.16; 1Móz 32,22

3 és a mezőségtől a Kinneróth- tengerig napkelet felé és a puszta tengeréig, a Sós-tengerig napkelet felé a Béth-Jesimothi útig és dél felé a Piszga hegyoldalainak aljáig. 4Móz 34,11

4 És Ógnak, a Básán királyának tartománya, aki Refaim maradékai közül való, aki Astarotban és Edreiben lakozik vala, 5Móz 1,4

5 és uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban a Gesurnak és Maakhátnak határáig és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.

6 Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és odaadta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének. 4Móz 21,23-26; 33-35; 32,33

7 Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé Baál-Gádtól fogva, amely van a Libanon völgyében egészen a Kopasz-hegyig, amely Szeír felé emelkedik. És odaadá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek az ő osztályrészeik szerint: Józs 11,17

8 a hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a khittheus, emoreus, kananeus, perizeus, khivveus és jebuzeusok földjét. Józs 10,40; Józs 11,3

9 Jerikónak királya egy, Ainak, amely oldalra vala Béthel felé, királya egy, Józs 6,2; Józs 8,29

10 Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy, Józs 10,1; 23-27; Józs 10,3

11 Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy,

12 Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy, Józs 10,33

13 Debirnek királya egy, Gédernek királya egy, Józs 10,38.39

14 Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy,

15 Libnának királya egy, Adullámnak királya egy, Józs 10,29.30

16 Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy, Józs 10,28

17 Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy,

18 Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy,

19 Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy, Józs 11,1; Józs 11,10

20 Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy, Józs 11,1

21 Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy,

22 Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy,

23 a Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy, Józs 11,2

24 Tircának királya egy. Összesen harmincegy király.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában