5Mózes

29. fejezet

A szövetség megújítása

1 Ezek annak a szövetségnek igéi, amely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy kösse meg azt Izráel fiaival Moábnak földjén, azon a szövetségen kívül, amelyet kötött vala velük a Hóreben. 5Móz 5,2.3

2 És előhívatá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Ti láttátok mindazt, amit szemeitek előtt cselekedett az Úr Egyiptom földjén a fáraóval és minden ő szolgájával és egész földjével: 2Móz 19,4

3 a nagy kísértéseket, amelyeket láttak a te szemeid, a jeleket és ama nagy csudákat. 5Móz 4,34; 7,19; 8,2.3; 2Móz 14,21-28; 17,5.6

4 De nem adott az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok, mind e mai napig. Ésa 6,9.10

5 Mindamellett is vezérlettelek titeket a pusztában negyven esztendeig. Nem koptak le a ti ruháitok rólatok, és a te sarud sem kopott le lábadról. 5Móz 8,2.4

6 Kenyeret nem ettetek, sem bort, sem részegítő italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 5Móz 8,3

7 És eljutottatok e helyre, és kijöve előnkbe Szíhon, Hesbonnak királya és Óg, Básánnak királya, hogy megütközzenek velünk, de megvertük őket. 4Móz 21,23.33

8 És elvettük az ő földjüket, és odaadtuk örökségül a rúbenitáknak, gáditáknak és a Manassé-törzs felének. 4Móz 32,33

9 Tartsátok meg azért e szövetségnek igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekesztek.

10 Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti Istenetek előtt álltok: a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tiszttartóitok, Izráelnek minden férfia,

11 a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt favágóid és vízmerítőid is, 5Móz 31,12

12 hogy szövetségre lépjetek az Úrral, a ti Istenetekkel és pedig az ő esküjével erősített kötésre, amelyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened,

13 hogy az ő népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen néked Istened, amiképpen szólott néked, és amiképpen megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 5Móz 28,9; 1Móz 17,7.8

14 És nemcsak tiveletek kötöm én e szövetséges és ez esküvéses kötést, 5Móz 5,3

15 hanem azzal, aki itt van velünk, és itt áll e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, aki nincsen e mai napon itt velünk.

16 (Mert ti tudjátok, miképpen laktunk Egyiptomnak földjén, és miképpen jöttünk által a nemzetek között, akiken általjöttetek.

17 És láttátok az ő undokságaikat és bálványaikat: fát és követ, ezüstöt és aranyat, amelyek náluk vannak.)

18 Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elforduljon e napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon e nemzetek isteneinek! Vajha ne lenne köztetek méreg- és ürömtermő gyökér! ApCsel 8,23; Zsid 12,15

19 És ha lesz, aki hallja ez esküvéses kötésnek igéit, és boldognak állítja magát az ő szívében, ezt mondván: Békességem lesz nékem, ha a szívem gondolata szerint járok is (hogy a részeg és a szomjas együtt vesszenek).

20 Nem akar majd az Úr annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor az Úrnak haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, amely meg van írva e könyvben, és eltörli az Úr annak nevét az ég alól. 5Móz 28,15-68

21 És kiválasztja azt az Úr veszedelemre, Izráelnek minden törzse közül a szövetségnek minden átka szerint, amelyek meg vannak írva e törvénykönyvben.

22 És ezt fogja mondani a következő nemzedék, a ti fiaitok, akik tiutánatok támadnak, és az idegen, aki messze földről jön el, ha látni fogják e földnek csapásait és nyomorúságait, amelyekkel megnyomorította azt az Úr:

23 Kénkő és só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi fű sem nevekedik rajta. Olyan, mint Sodomának, Gomorának, Ádmának és Ceboimnak elsülyesztett helye, amelyeket elsüllyesztett az Úr haragjában és búsulásában. 1Móz 19,24-25

24 Azt fogják majd kérdezni mind a nemzetek: Miért cselekedett az Úr így ezzel a földdel? Micsoda nagy felgerjedése ez a haragnak? 1Kir 9,8.9; Jer 22,8.9

25 És ezt mondják majd: Azért, mert elhagyták az Úrnak, az ő atyáik Istenének szövetségét, amelyet akkor kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről.

26 És elmentek, és szolgáltak idegen isteneket, és imádták azokat. Olyan isteneket, akiket nem ismertek volt, és nem adott nékik az Isten.

27 És felgerjedett az Úrnak haragja e föld ellen, hogy reáhozza mindazt az átkot, amely meg van írva e könyvben.

28 És kigyomlálta őket az Úr az ő földjükről haragjában, búsulásában és nagy indulatjában, és vetette őket más földre, amint mai nap is van.

29 A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük. Péld 25,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában