MÓZES I. KÖNYVE

17. fejezet

Ábrám új neve Ábrahám

1 Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes! 1Móz 6,9

2 És megkötöm az én szövetségemet énközöttem és teközötted: és felette igen megsokasítlak téged. 2Móz 2,24; 6,4

3 És arcára borula Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:

4 Ami engem illet, ímhol az én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. Róm 4,17

5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.

6 És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.

7 És megállapítom az én szövetségemet énközöttem és teközötted, és teutánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened és a te magodnak teutánad.

8 És adom tenéked és a te magodnak teutánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul; és Istenük lészek nékik.

A körülmetélkedés szövetsége

9 Annak felette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod teutánad az ő nemzedékei szerint!

10 Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok énközöttem és tiközöttetek és a teutánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. 3Móz 12,3; Jn 7,22

11 És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az énközöttem és tiközöttetek való szövetségnek jele. ApCsel 7,8; Róm 4,11

12 Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél: akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való! 3Móz 12,3; Lk 2,21

13 Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett, és örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken.

14 A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, mert felbontotta az én szövetségemet.

Szárai új neve Sára

15 És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.

16 És megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyai származzanak őtőle.

17 Ekkor arcára borula Ábrahám, és nevete, és gondolá az ő szívében: Vajon százesztendős embernek lesz-é gyermeke? Avagy Sára kilencvenesztendős lévén, szülhet-é?

18 És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne teelőtted!

Izsákot ígéri Isten

19 Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged, Sára szül néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökkévaló szövetségül az ő magvának őutána. 1Móz 21,2

20 Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé, megáldom őt, és megszaporítom őt, és megsokasítom őt felette nagyon: tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt. 1Móz 21,13

21 Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez idő korban* a következő esztendőben. 1Móz 21,1.2

22 És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.

Körülmetélkedés

23 Vevé azért Ábrahám Ismáelt, az ő fiát és háza minden szülöttét és mind a pénzén vetteket, minden férfit Ábrahám háza népe közül, és körülmetélé férfitestüknek bőrét ugyanazon napon, amikor szólott vala vele az Isten.

24 Ábrahám pedig kilencvenkilenc esztendős vala, mikor körülmetélé az ő férfitestének bőrét.

25 Ismáel pedig, az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor körülmetélék az ő férfitestének bőrét.

26 Ugyanazon napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel, az ő fia.

27 És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltetének.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában