Jeremiás

30. fejezet

Jövendölés Izráel és Júda megváltásáról és a Messiás eljöveteléről

1 Az a szó, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak, mondván:

2 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene, mondván: Mindama szókat, amelyeket mondottam néked, írd meg magadnak könyvben!

3 Mert ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és visszahozom az én népemet, az Izráelt és Júdát – azt mondja az Úr –, és visszahozom őket arra a földre, amelyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt. Jer 25,12

4 Ezek pedig azok a szók, amelyeket az Úr Izráel és Júda felől szólott.

5 Ezt mondta ugyanis az Úr: A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség.

6 Kérdjétek meg csak és lássátok, ha szül-é a férfi? Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mintegy gyermekszülőét, és miért változtak orcáik fakósárgává?

7 Jaj! Mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból! Sof 1,15.18

8 És azon a napon, azt mondja a Seregek Ura: Letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek. Dán 5,30.31

9 Hanem szolgálnak az Úrnak, az ő Istenüknek és Dávidnak, az ő királyuknak, akit feltámasztok nékik. Ez 34,23; Hós 3,5

10 Te azért ne félj, oh, én szolgám Jákób – azt mondja az Úr –, se ne rettegj Izráel, mert ímhol vagyok én, aki megszabadítlak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának földjéből. És visszatér Jákób, és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és nem lesz, aki megháborítsa. Ésa 41,13.14

11 Mert veled vagyok én – azt mondja az Úr –, hogy megtartsalak téged. Mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kiűztelek téged, csak néked nem vetek véget, hanem megfenyítelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül. Ésa 27,8.9

12 Mert ezt mondja az Úr: Veszedelmes a te sebed, gyógyíthatatlan a te sérülésed. Mik 1,9

13 Senki sincsen, aki megítélje a te ügyedet, hogy bekösse sebedet, orvosságok és balzsam nincsenek számodra.

14 Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és nem keres téged, mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással a te bűnödnek sokaságáért, és hogy eláradtak a te vétkeid. JSir 1,1.2.19; 2,18

15 Miért kiáltozol a te sebed miatt? Veszedelmes a te sérülésed? A te bűnöd sokaságáért és vétkeidnek eláradásáért cselekedtem ezeket veled.

16 Azért mindazok, akik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut. És a te fosztogatóidat kifosztottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánnyá teszem. Ésa 41,11; 47,1-6

17 Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből – azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion. Nincs, aki tudakozódjék felőle.

18 Ezt mondja az Úr: Ímé, visszahozom Jákób sátorának foglyait, és könyörülök az ő hajlékain, és a város felépíttetik az ő magas helyén, és a palota a maga helyén marad.

19 És hálaadás és öröm szava jő ki belőlük, és megsokasítom őket, és meg nem kevesednek, megöregbítem őket, és meg nem kisebbednek.

20 És az ő fiai olyanok lesznek, mint eleintén, és az ő gyülekezete erősen megáll az én orcám előtt, de megbüntetem mindazokat, akik nyomorgatták őt. Ésa 1,26

21 És az ő fejedelme őbelőle támad, és az ő uralkodója belőle jő ki, és magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjék hozzám. Mert kicsoda az, aki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jöjjön? – azt mondja az Úr.

22 És népemmé lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek. Jer 24,7

23 Ímé, az Úrnak szélvésze, haragja tör elő, és a rohanó szélvész a hitetlenek fejére zúdul. Jer 23,19; Ésa 1,27.28

24 Nem szűnik meg az Úr felgerjedt haragja, míg végbe nem viszi, és míg meg nem valósítja az ő szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolgot.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában