Dániel

11. fejezet

Jövendölés a perzsa királyokról, Nagy Sándorról, az egyiptomi és szíriai királyokról és főleg Antiochus Epifánesről, az antikrisztus előképéről

1 Én is a méd Dárius első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam, és segítségére legyek. Dán 5,30.31; 9,1

2 És most igazságot jelentek néked: Ímé, még három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen.

3 És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. Dán 8,5-8.21-22

4 De alighogy támadt, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékira, és nem az ő hatalma szerint, amellyel ő uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül.

5 És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása.

6 És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit és az ő nemzőjét és azt, aki őt egy ideig gyámolította.

7 De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi.

8 És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany- és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király.

9 Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére.

10 De az ő fiai fegyverkeznek, és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön és beözönlik, és átmegy és visszatér, és hadakoznak mind az ő erősségéig.

11 És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királlyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak a kezébe adatik.

12 És amint a sokaság elfogatott, felfuvalkodik annak szíve, és sok ezret letipor. Még sem lesz hatalmas.

13 Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít. Néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony.

14 És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak.

15 Mert eljő észak királya, és töltést emel, és beveszi az erősített várost. És délnek seregei meg nem állnak, sem az ő válogatott népe, és semmi erő nem bír ellene állni.

16 És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől. Dán 8,9

17 Azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével, és békés szándékot mutat, és leányasszonyt ad néki feleségül, hogy megrontsa, de az nem áll meg, és nem tart vele.

18 És fordítja orcáját a szigetekre, és sokat elfoglal. De az ő gyalázatosságának véget vet egy vezér, amellett, hogy megfizet néki az ő gyalázatosságáért.

19 És fordítja orcáját a maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik és nem találtatik meg.

20 Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén, de rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.

21 És ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét. Hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.

22 És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orcája előtt, és megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is.

23 Mert a vele való megbarátkozás óta csalárdul cselekszik ellene, és reátör, és győzedelmet vesz rajta kevés néppel.

24 Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlük, és az erősségek ellen is cselt kohol, de csak egy ideig.

25 És felindítja az ő erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra készül nagy sereggel és igen erőssel, de meg nem állhat, mert cselt koholtak ellene.

26 És akik az ő ételét eszik, megrontják őt, és az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt.

27 De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak, de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad.

28 Azért visszatér az ő földjére nagy gazdagsággal, de az ő szíve a szent szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő földjére.

29 Bizonyos időben megjő, és délre megy, de nem lesz utolszor úgy, mint először volt.

30 Mert kitteus hajók jőnek ellene, és megijed, és visszatér, és dühöng a szent szövetség ellen és cselekszik ellene. Visszatér, és ügyel azokra, akik elhagyják a szent szövetséget.

31 És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.

32 És akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.

33 És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig.

34 És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel.

35 És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig, mert a rendelt idő még hátra van.

36 És a király a maga tetszése szerint cselekszik, és felfuvalkodik, és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag. Mert ami elhatároztatott, az végre is hajtatik.

37 Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem, hanem mindennek fölibe magasztalja magát.

38 De ahelyett tiszteli az erődök istenét annak helyén, és azt az istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.

39 És az erődített városokban így teszen az idegen istenek nevében: aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja, és sokak felett ad nékik hatalmat, a földet elosztja jutalom gyanánt.

40 De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.

41 És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek. De ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java.

42 És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik.

43 És ura lesz Egyiptom arany- és ezüstkincseinek és minden drágalátos javainak. Líbiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében.

44 De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.

45 És felvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szent hegy között. És végére jut, és senki sem segít rajta. Zsolt 48,2.3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában