Eszter

1. fejezet

Ahasvérus (Xerxes) perzsa király elveti Vásti királynét

1 Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsenországig százhuszonhét tartományon),

2 azokban a napokban, amikor Ahasvérus király üle királyi székében, amely Susán várában volt.

3 Uralkodása harmadik évében lakomát szerze minden fejedelmének és szolgáinak: Perzsia és Média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte valának,

4 midőn mutogatá országa dicsőségének gazdagságát és az ő méltóságának fényes díszét sok napon át, száznyolcvan napig.

5 És mikor elmúltak ezek a napok, tőn a király az egész népnek, mely Susán várában találtaték, kicsinytől nagyig, hét napig tartó lakomát a király palotája kertjének udvarán.

6 Fehér gyapjú és kék bíbor szőnyegek valának megerősítve a fehér gyapjúból és bíborból való köteleken, ezüstkarikákon és fehér márványból való oszlopokon. Aranyból és ezüstből való kerevetek voltak az alabástromból, fehér márványból, gyöngykőből és vörös márványból való padozaton.

7 Ittak pedig aranypoharakból és különb-különbféle poharakból, és királyi bor bőven vala, királyi módon.

8 És az ivás, rendelet folytán, kényszer nélkül történt, mert így hagyta meg a király háza minden gondviselőjének, hogy kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek.

9 Vásti királyné is lakomát szerze a nőknek a királyi házban, mely Ahasvérus királyé vala.

10 Hetedik napon, mikor megvidámult a király szíve a bortól, mondá Méhumánnak, Biztának, Hárbonának, Bigtának és Abagtának, Zetárnak és Karkásnak, a hét udvarmesternek, akik szolgálának Ahasvérus király előtt,

11 hogy hozzák el Vástit, a királynét a király elé királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az ő szépségét; mert szép arcú vala.

12 De Vásti királyné nem akara menni a király szavára, mely vala az udvarmesterek által. Erre igen megharagudott a király, és az ő haragja felgerjede benne.

13 És monda a király az időket mérő bölcseknek (mert a királynak összes dolgai a jog- és törvénytudók elé tartoznak.

14 Legközelebb valának pedig hozzá: Karséna, Sétár, Admata, Társis, Méres, Marséna, Mémukán, Perzsiának és Médiának hét fejedelme, akik láták a király arcát, és elöl ülének az országban): Ezsd 7,14

15 Törvény szerint mit kellene cselekedni Vásti királynéval, mivelhogy nem teljesíté Ahasvérus királynak az udvarmesterek által üzent beszédét?

16 Akkor monda Mémukán a király és a fejedelmek előtt: Nemcsak a király ellen vétkezett Vásti királyné, de valamennyi fejedelem és minden nép ellen Ahasvérus király minden tartományában,

17 mert a királyné cselekedetének híre fut minden asszonyhoz, úgyhogy megvetik férjeiket szemeik előtt, és azt mondják: Ahasvérus király megparancsolá, hogy Vásti királyné hozzá menjen, és nem ment.

18 És e napon ugyanazt fogják mondani Perzsia és Média fejedelemasszonyai, akik meghallják a királyné cselekedetét, a király minden fejedelmének, és lesz elég megvetés és harag.

19 Ha azért a királynak tetszik, bocsásson ki királyi parancsot a maga részéről, és írattassék a perzsa-méd törvények közé visszavonhatatlanul, hogy ne jöjjön többé Vásti Ahasvérus király színe elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb őnálánál. Eszt 8,8; Dán 6,8.12.15

20 És hallják meg a király rendeletét, amelyet teend, egész országában, mert igen nagy az, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig.

21 És tetszett a szó a királynak és a fejedelmeknek, és a király Mémukán beszéde szerint cselekedék.

22 És leveleket külde a királynak minden tartományába, tartományról tartományra annak saját írása szerint, és népről népre, annak nyelve szerint, hogy legyen minden férfi úr az ő házában, és beszéljen az ő népének nyelvén.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában