Ezsdrás

7. fejezet

Ezsdrás engedélyt és támogatást nyer Artaxerxestől az istentisztelet berendezésére

1 És ezek után Artaxerxes perzsa király uralkodásakor Ezsdrás, a Serája fia, ki Azariás fia, ki Hilkiás fia, 2Kir 25,18

2 ki Sallum fia, ki Sádók fia, ki Ahitub fia,

3 ki Amária fia, ki Azariás fia, ki Mérájóth fia,

4 ki Zerahja fia, ki Uzzi fia, ki Bukki fia,

5 ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Eleázár fia, ki pedig Áronnak, a főpapnak fia volt. 1Krón 6,3

6 Ez az Ezsdrás feljöve Babilóniából (ő, aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr, Izráel Istene adott vala), és megadá néki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint minden kérését.

7 Feljövének pedig az Izráel fiai, a papok, a léviták, az énekesek, a kapunállók és a léviták szolgái közül többen Jeruzsálembe Artaxerxes király hetedik esztendejében.

8 És Ezsdrás megérkezék velük Jeruzsálembe az ötödik hónapban, a király hetedik esztendejében.

9 Ugyanis az első hónak első napján határozá el a Babilóniából való feljövetelt, és az ötödik hó első napján érkezett Jeruzsálembe, az ő Istenének rajta nyugvó jó kegyelme szerint,

10 mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.

11 És ez mása a levélnek, melyet adott vala Artaxerxes király Ezsdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó vala az Úr parancsolatainak beszédiben, Izráelnek adott rendeléseiben:

12 „Artaxerxes, a királyok királya Ezsdrás papnak, ki a menny Istenének törvényében bölcs írástudó és a többi.

13 Szabadságot adok, hogy valaki országomban Izráel népe, papjai és a léviták közül Jeruzsálembe akar menni, veled elmehet.

14 Minthogy te elbocsáttatol a királytól és hét tanácsosától, hogy utánanézz Júdának és Jeruzsálemnek a te Istened törvénye szerint, mely kezedben van, Eszt 1,14

15 és hogy elvigyed az ezüstöt és aranyat, melyet a király és tanácsosai önkéntesen ajándékoznak Izráel Istenének, kinek hajléka Jeruzsálemben van.

16 És mindazt az ezüstöt és aranyat, melyet kapni fogsz Babilónia egész tartományában, együtt a nép és a papok önkéntes ajándékával, mit ezek önkéntesen ajándékoznak az ő Istenük házának, mely Jeruzsálemben van,

17 annálfogva gondosan végy e pénzen bikákat, kosokat és bárányokat s hozzájuk való étel- és italáldozatokat, s áldozd meg azokat Istenetek házának oltárán, mely Jeruzsálemben van! 4Móz 15,2-16

18 A megmaradott ezüsttel és arannyal pedig, amit jónak láttok cselekedni te és atyádfiai, Istenetek akarata szerint, azt cselekedjétek!

19 És az edényekkel, melyek néked adattak át a te Istened házának szolgálatára, számolj be Isten előtt Jeruzsálemben! Ezsd 8,25-27

20 Egyéb szükségét pedig Istened házának, mit csak teljesítened kell, teljesítsd a király kincstartó házából!

21 És én, Artaxerxes, a király, parancsolom minden a folyóvízen túl lakó kincstartóimnak, hogy minden, amit csak kérend tőletek Ezsdrás pap, ki a menny Istenének törvényében írástudó, pontosan teljesíttessék,

22 és pedig száz talentum ezüstig, száz kór búzáig, száz báth borig, száz báth olajig és sóban, amennyi elég.

23 Minden, mi a menny Istenének akarata szerint való, pontosan teljesíttessék a menny Istenének házáért, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak országára! Ezsd 6,10.14

24 Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapunállókra, sem a léviták szolgáira, sem Isten e háza szolgáira adót, rovást és úti vámot senkinek vetni nem szabad.

25 És te, Ezsdrás, a te Istened bölcs törvénye szerint, amely kezedben van, rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek minden a folyóvízen túl lakó nép között, mindazok között, akik tudják Istenednek törvényeit, és akik nem tudják, azokat tanítsátok!

26 Valaki pedig nem fogja cselekedni a te Istenednek törvényét és a király törvényét, ítélet hozassék felette pontosan, vagy halálra, vagy számkivetésre, vagy jószágvesztésre, vagy fogságra!” Ezsd 10,8

27 Áldott az Úr, atyáink Istene, aki erre indítá a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, mely Jeruzsálemben van.

28 És aki hozzám fordítá irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt és a király minden hatalmas fejedelmei előtt. És én megerősödvén az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó kegyelme által, családfőket gyűjték össze Izráelből, hogy feljönnének velem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában