Ezsdrás

6. fejezet

Dárius engedélyével a templomot befejezik, felszentelik, és megünneplik a páskát

1 Ekkor Dárius király megparancsolá, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, hol a kincseket tartják vala Babilóniában.

2 És találtaték Akhméta várában, amely Média tartományában van, egy tekercs, melyre emlékezetül ez vala írva:

3 „Círus király első esztendejében, Círus király parancsolatot adott Isten házára nézve, mely Jeruzsálemben van, hogy e ház építtessék meg oly helyül, hol áldozatokat áldoznak, s alapzati felemeltetvén, magassága hatvan sing, szélessége is hatvan sing legyen.

4 A nagy kövek rétege három s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a király házából adassék! 1Kir 6,36; 7,12

5 Sőt az Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nabukodonozor hozott vala el a jeruzsálemi templomból, s vitt vala Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el azok a jeruzsálemi templomba, helyükre, s te helyezd el azokat az Isten házába.” Ezsd 5,15; 2Krón 36,7.18

6 Mostan azért Tattenai folyóvízen túli helytartó, Sethar-bóznai és társaik és az afarsakeusok, akik a folyóvízen túl laknak, távol legyetek onnan! Ezsd 5,3.6

7 Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek ama háza! A zsidók helytartója és a zsidók vénei építsék meg Isten ama templomát a maga helyén!

8 És megparancsolom azt is, hogy mit cselekedjetek a zsidók ama véneivel, hogy megépítsék Isten ama házát, tudniillik a király folyóvízen túl való adójának kincseiből pontosan költség adassék ama férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül.

9 És amik szükségesek, tulkok, kosok, bárányok égőáldozatra a menny Istenének, búza, só, bor és olaj a jeruzsálemi papok szava szerint adassanak nékik naponként, és pedig mulasztás nélkül, 2Móz 29,18.25

10 hogy vihessenek jó illatú áldozatot a menny Istenének, és könyörögjenek a királynak és fiainak életéért! Jer 29,7; 3Móz 1,2-17

11 És megparancsolom azt is, hogy valaki e rendelést megszegi, annak házából szakíttassék ki egy gerenda, s felállíttatván szegeztessék reá, háza pedig szemétdombbá tétessék emiatt. Dán 2,5; 2Kir 10,27; Eszt 7,9; 9,13; Dán 3,29

12 Az Isten pedig, aki nevének ott szerze lakást, megrontson minden királyt és népet, aki felemelendi kezét, hogy megszegje e rendelést, hogy elpusztítsa Istennek ama házát, mely Jeruzsálemben van. Én, Dárius parancsoltam, pontosan megtörténjék! Neh 1,9; 5Móz 12,11; 14,23; 1Kir 8,29; Jer 7,12

13 Akkor Tattenai folyóvízen túli helytartó, Sethar-bóznai és társaik, miután Dárius ily rendelést küldött, ahhoz képest cselekedének pontosan.

14 És a zsidók vénei építének, és jó szerencsések valának Aggeus próféta és Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izráel Istenének akaratából, és Círus, Dárius és Artaxerxes, perzsiai királyok parancsolatából.

15 Bevégezteték pedig e ház az Adár hó harmadik napjáig, mely Dárius király országlásának hatodik esztendejében vala.

16 És megtarták Izráel fiai, a papok, a léviták és a fogságból visszajött többiek Isten házának felszentelését örömmel.

17 Vivének pedig Isten házának felszentelésénél áldozatul száz bikát, kétszáz kost, négyszáz bárányt és tizenkét kecskebakot bűnért való áldozatra egész Izráelért, Izráel nemzetségeinek száma szerint. 1Kir 8,5.63

18 És rendelék a papokat az ő osztályaik és a lévitákat az ő rendjeik szerint Istennek szolgálatára Jeruzsálemben Mózes könyvének rendelése szerint, 2Krón 23,4.18; 2Kir 11,9; 1Krón 9,25; 4Móz 3,6.8; 9,14

19 És megtarták a rabságból visszajöttek a páskát az első hó tizennegyedik napján, 2Móz 12,1-11

20 mert megtisztultak vala a papok és léviták. Egyetemben mindnyájan tiszták valának, és megölék a húsvéti bárányt mindazokért, akik a rabságból megjöttek, és atyjukfiaiért, a papokért és önmagukért. Zsid 5,3; Neh 12,30

21 És megevék azt Izráel fiai, akik a rabságból visszajöttek vala, és mindazok, akik elkülönítették vala magukat a föld népeinek tisztátalanságától, s hozzájuk állottak vala, hogy keressék az Urat, Izráel Istenét.

22 És azután megtarták a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon örömmel, mert megvidámította vala őket az Úr, hozzájuk hajtván az asszíriabeli király szívét, hogy erősítse kezüket az Istennek, Izráel Istenének háza építésében. 2Móz 12,15-20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában