Ezsdrás

8. fejezet

Ezsdrás útitársai

1 Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetük azoknak, akik feljövének velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából: Ezsd 2,2-35

2 Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus;

3 a Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás s vele egy nemzetségben másfélszáz férfi; 1Krón 3,22

4 Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahia fia s vele kétszáz férfi; Ezsd 2,6

5 Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s ő vele háromszáz férfi;

6 Ádin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és vele ötven férfi;

7 Élám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és vele hetven férfi;

8 Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel fia és ő vele nyolcvan férfi;

9 Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és vele kétszáztizennyolc férfi; Ezsd 2,6

10 Selómith fiai közül a Jószifia fia és vele százhatvan férfi;

11 Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia és vele huszonnyolc férfi;

12 Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi;

13 Adónikám fiai közül az utódok s neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velük hatvan férfi; Ezsd 2,13

14 és Bigvai fiai közül: Uthai és Zabbud és velük hetven férfi.

15 Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit.

16 Elküldém annak okáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt, Náthánt, Zakariást, Mesullámot mint családfőket és Jójáribot és Elnáthánt mint eszes embereket,

17 és rendelém őket Iddóhoz, aki fő vala a Kászifia nevű helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Iddónak és az ő atyjafiainak, a léviták szolgáinak a Kászifia nevű helyen, hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához.

18 És elhozák nékünk, Istenünknek rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint, Is-szekhelt, a Mahli fiai közül, aki Lévi fia, aki meg Izráel fia vala és Serébiát fiaival és tizennyolc testvérével együtt, Neh 8,7; 9,4; 10,12; 12,24; 2Móz 6,16-19; 1Krón 6,16-19

19 és Hasábiát s vele Ézsaiást, a Mérári fiai közül testvéreivel és húsz fiával együtt, Neh 10,13; 12,24

20 és a léviták szolgái közül, akiket Dávid és a fejedelmek adának a léviták szolgálatába, kétszázhúszat. Mindnyájuk nevei feljegyeztettek. Ezsd 2,43-58; 1Kir 9,20-21; 2Krón 8,7-8

Böjt és szent ajándékok

21 Ekkor böjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családjainknak és minden marháinknak. 2Krón 20,3; Jóel 1,14; 2,15; Jer 36,9; Bír 20,26

22 Mert szégyelltem vala a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják őt.

23 És böjtölénk, és a mi Istenünkhöz könyörgénk annak okáért, és meghallgatott minket.

24 Ekkor különválaszték a papi fejedelmek közül tizenkettőt Serébiához és Hasábiához és hozzájuk atyjukfiai közül tízet.

25 És átmérém nékik az ezüstöt és aranyat és az edényeket, a mi Istenünk házának ajándékait, amelyeket a király és tanácsosai és fejedelmei és minden Babilóniában élő izráeliták ajándékozának.

26 Kezükhöz mérék pedig hatszázötven talentum ezüstöt, száz talentumot érő ezüstedényeket és száz talentum aranyat,

27 húsz aranypoharat, melyek ezer dárikot érnek vala és két szép ragyogású rézedényt, melyek oly becsesek, mint az arany.

28 És mondék nékik: Ti az Úrnak szentjei vagytok, ez edények is szentek, és ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének önkéntesen adott ajándék.

29 Vigyázzatok azért reá, és megőrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a léviták és Izráel családjainak fejedelmei előtt Jeruzsálemben az Úr házának kamaráiban!

30 És átvevék a papok és a léviták az ezüstöt, aranyat és az edényeket súly szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe Istenünk házához.

Megérkezés Jeruzsálembe

31 Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. És a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton.

32 És megérkezénk Jeruzsálembe, és pihenénk ott három napig. Neh 2,11

33 Negyednap pedig átméretett az ezüst, az arany és az edények a mi Istenünk házában Merémóth papnak, Uriás fiának kezéhez – vele lévén Eleázár, a Fineás fia és velük Józadáb, a Jésua fia és Nóadia, a Binnui fia, léviták –, Neh 3,4.21; 10,5; 12,8; Ezsd 10,23

34 minden szám és súly szerint, s feljegyeztetett az egész súly abban az időben.

35 Akik pedig megérkeztek a fogságból, a rabságnak fiai égőáldozatokat vivének Izráel Istenének: tizenkét tulkot egész Izráelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét bakot bűnért való áldozatra, mindezt egészen égő áldozatul az Úrnak. Ezsd 7,17; 6,17

36 És átadák a király parancsolatait a király helytartóinak, s a vízen túl lévő helytartóknak, és ezek segíték a népet és az Isten házát. Ezsd 7,12-26; Neh 2,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában