Ezsdrás

2. fejezet

A hazatért zsidók névsora és adományok a templom építésére

1 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, akiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki az ő városába.

2 Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma ez: Neh 7,6; Agg 1,12.14; 2,2; 2Kir 25,18

3 Paros fiai kétezer-százhetvenkettő;

4 Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;

5 Árah fiai hétszázhetvenöt;

6 Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól kétezer-nyolcszáztizenkettő;

7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

8 Zattu fiai kilencszáznegyvenöt;

9 Zakkai fiai hétszázhatvan;

10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;

11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;

12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;

13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;

14 Bigvai fiai kétezer-ötvenhat;

15 Ádin fiai négyszázötvennégy;

16 Áter fiai Ezékiástól kilencvennyolc;

17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;

18 Jórá fiai száztizenkettő;

19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;

20 Gibbár fiai kilencvenöt;

21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;

22 Netófah férfiai ötvenhat;

23 Anathóth férfiai százhuszonnyolc;

24 Azmáveth fiai negyvenkettő;

25 Kirját-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;

26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;

27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;

28 Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;

29 Nebó fiai ötvenkettő;

30 Magbis fiai százötvenhat;

31 a másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

32 Hárim fiai háromszázhúsz;

33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;

34 Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;

35 Szenáa fiai háromezer-hatszázharminc.

36 A papok: Jedája fiai Jésua családjából kilencszázhetvenhárom; 1Krón 24,7

37 Immér fiai ezerötvenkettő; 1Krón 24,14

38 Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét; 1Krón 9,12

39 Hárim fiai ezertizenhét. 1Krón 24,8

40 A léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól hetvennégy. 1Krón 24,20-31

41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolc.

42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminckilenc.

43 A léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai, Ezsd 8,20; Neh 11,21; Józs 9,21-27

44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,

45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,

46 Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai, Neh 7,48

47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,

48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,

49 Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,

50 Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai, 2Krón 26,7

51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

53 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

54 Nesiah fiai, Hatifa fiai.

55 Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Hasszófereth fiai, Peruda fiai,

56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

57 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.

58 Összesen a léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilencvenkettő. Ezsd 8,20; 1Kir 9,20-21; 2Krón 8,7-8; Neh 11,3

59 És ezek, akik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:

60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.

61 És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték. 2Sám 17,27; 19,32-39; 1Kir 2,7; 4Móz 27,1-11; 36,1-13

62 Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségük könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból.

63 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az urimmal és tummimmal. Neh 7,65; 3Móz 2,3.10; 4Móz 18,9.10; 2Móz 29,37; 28,30; 4Móz 27,21; 1Sám 28,6

64 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezer-háromszázhatvan.

65 Szolgáikon és szolgálóikon kívül – ezek száma hétezer-háromszázharminchét – valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan. 2Krón 35,25; Préd 2,8

66 Lovaik hétszázharminchat, öszvéreik kétszáznegyvenöt,

67 tevéik négyszázharmincöt, hatezer-hétszázhúsz szamárral.

68 A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkéntesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén.

69 Tehetségük szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét és száz papi ruhát.

70 És lakozának mind a papok, mind a léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában