2Sámuel

17. fejezet

Akhitófel és Khúsai tanácsa

1 Monda azért Akhitófel Absolonnak: Engedj kiválasztanom tizenkétezer embert, hogy felkeljek, és üldözzem Dávidot ez éjjel! Zsolt 3

2 És megtámadom őt, míg fáradt és erőtlen kezű. Megrettentem őt, és megfutamodik az egész nép, mely vele van, és a királyt magát megölöm.

3 És visszavezetem tehozzád az egész népet, mert az egésznek visszatérése attól a férfiútól függ, akit te üldözöl. És akkor az egész nép békességben lesz.

4 Igen tetszék e beszéd Absolonnak és Izráel minden véneinek.

5 És monda Absolon: Hívják ide mégis az arkeabeli Khúsait is, és hallgassuk meg, mit szól ő is! 2Sám 15,34; 16,16

6 És mikor megérkezék Khúsai Absolonhoz, monda néki Absolon ilyenképpen: Akhitófel ilyen tanácsot ad, megfogadjuk-é az ő szavát, vagy ne? Szólj hozzá!

7 Monda akkor Khúsai Absolonnak: Nem jó tanács az, amelyet Akhitófel ez egyszer adott. 2Sám 16,23

8 És monda Khúsai: Tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Annak felette a te atyád igen hadakozó ember, ki nem alszik a néppel együtt. 1Krón 12,8; Péld 17,12; 1Sám 23,22

9 Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami más helyen, és meglehet, hogy mindjárt kezdetben elesvén némelyek közülük, valaki meghallja, és azt kezdi mondani: Megveretett az Absolon népe.

10 És még az erős vitéz is, kinek szíve olyan, mint az oroszlánnak szíve, igen megrémül, mert az egész Izráel tudja, hogy a te atyád igen erős vitéz, és azok is, akik vele vannak, erős vitézek.

11 Én azért azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az egész Izráelt Dántól fogva mind Bersebáig oly számban, mint a tenger partján való föveny, és magad is menj el a hadba!

12 Akkor aztán támadjuk meg őt azon a helyen, ahol található, és úgy lepjük meg őt, miként a harmat a földre esik, hogy se közüle, se azok közül, akik vele vannak, egy se maradjon meg!

13 Ha pedig városba szaladna, mind az egész Izráel köteleket húzzon a város körül, és vonjuk azt a patakba, hogy még csak egy kövecskét se találjanak ott!

14 És monda Absolon és Izráelnek minden férfia: Jobb az arkeabeli Khúsainak tanácsa az Akhitófel tanácsánál. Az Úr parancsolta vala pedig, hogy az Akhitófel tanácsa elvettessék, mely jó vala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absolonra.

15 Monda pedig Khúsai Sádók és Abjátár papoknak: Ilyen s ilyen tanácsot adott Akhitófel Absolonnak és Izráel véneinek. Én pedig ilyen s ilyen tanácsot adtam. 2Sám 15,35.36

16 Azért sietve küldjetek el, és üzenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne maradj ez éjjel a pusztának mezején, hanem inkább menj át, hogy valamiképpen el ne nyelettessék a király és az egész nép, mely vele van! 2Sám 15,28

17 Jonatán pedig és Akhimás a Rógel forrásánál állanak vala, ahová méne egy leányzó, ki megmondá ezeket nékik, és ők elmenvén, megmondák Dávid királynak, mert nem akarják vala magukat megmutatni, bemenvén a városba. 2Sám 15,27; 1Kir 1,9

18 Meglátá mindazáltal őket egy szolga, és megmondá Absolonnak: Elmenének azért ők ketten sietséggel, és menének egy ember házába Bahurim városában, kinek tornácában volt egy kút, és oda szállának alá.

19 Az asszony pedig egy terítőt vőn, és beteríté a kút száját, arra pedig darált árpát hintett. És nem vevék észre.

20 Menének pedig az Absolon szolgái az asszonyhoz a házba, és mondának: Hol van Akhimás és Jonatán? Felele nékik az asszony: Általgázolának a patakon. És keresék őket, de mivel nem találták, visszatérének Jeruzsálembe.

21 Mikor pedig elmentek, kijövének a kútból, és elmenvén, megmondák ezeket Dávid királynak, és mondának Dávidnak: Keljetek fel, és menjetek által gyorsan a vízen! Mert ilyen tanácsot adott tiellenetek Akhitófel.

22 Felkele azért Dávid és mind a vele való nép, és általkelének a Jordánon, míg megvirrada. Egy sem hiányzék, aki által nem ment volna a Jordánon.

23 Látván pedig Akhitófel, hogy az ő tanácsát nem hajtották végre, megnyergelé szamarát, és felkelvén elméne házához az ő városába. És elrendezvén háznépének dolgát, megfojtá magát, és meghala. És eltemetteték az ő atyjának sírjába. 2Sám 16,23; Mt 27,5

24 És midőn Dávid Mahanáimba érkezett, átkele Absolon a Jordánon, ő és Izráelnek férfiai mindnyájan ővele.

25 És Amasát tevé Absolon fővezérré a sereg felett Joáb helyett. Amasa pedig egy férfi fia vala, akinek a neve az izráelita Jithra vala, aki beméne Abigailhoz, a Náhás leányához, ki Sérujának, a Joáb anyjának nővére vala. 2Sám 19,13; 20,9.10; 1Krón 2,16-17

26 És tábort jára Izráel és Absolon a Gileád földén.

27 Lőn pedig, hogy mikor Dávid Mahanáimba jutott, ímé, Sóbi, az ammoniták városából, Rabbából való Náhásnak fia és a Ló-Debár városból való Ammielnek fia, Mákir és a Gileád tartományában, Rógelimban lakozó Barzillai 2Sám 11,1; 12,29; 2Sám 19,32; 1Kir 2,7

28 ágyneműt, medencéket és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet, pergelt búzát, babot, lencsét, pergelt árpát,

29 mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hozának Dávidnak és az ővele való népnek eleségül. Mert azt gondolják vala magukban: A nép éhes, fáradt és eltikkadt a pusztában. 2Sám 15,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában