2Krónika

35. fejezet

Jósiás megünnepli a páskát

1 És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak, és megölék a páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján. 2Kir 23,21-23

2 És állítá a papokat az őrállásukra, és buzdítá őket az Úr házának szolgálatára.

3 És monda a lévitáknak, akik az egész Izráelt oktatják, és magukat az Úrnak szentelék: Helyeztessétek a szent ládát a házba, amelyet készített volt Salamon, a Dávid fia, az Izráel királya! Nem kell most vállatokon hordoznotok, hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek és az ő népének, az Izráelnek!

4 És készítsétek el magatokat a ti családjaitok és csoportjaitok szerint, amint Dávid, az Izráel királya elrendelte volt, és megírta az ő fia, Salamon! 1Krón 23,5-32

5 És álljatok a szent helyen, a nép közül való testvéreitek családjainak csoportjai és a léviták családjának egy-egy csoportja szerint!

6 Azután öljétek meg a páskabárányt, és szenteljétek meg magatokat, és készítsétek el azt a ti atyátokfiainak, hogy az Úrnak Mózes által tett beszéde szerint cselekedjetek!

7 És ada Jósiás a nép fiai számára juhokat, bárányokat és gödölyéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra, mindenkinek, valaki ott találtatik vala, szám szerint harmincezret és háromezer tulkot. Ezek mind a királyéból valának. 1Kir 8,63

8 Az ő fejedelmei is szabad akaratukból a községnek, a papoknak és a lévitáknak adakozának. Hilkia, Zakariás és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei adának a papoknak a húsvét áldozatira kétezer-hatszáz juhot és háromszáz tulkot.

9 Konánia pedig és Semája és Nétanéel, az ő atyjafiai, Hasábia, Jéhiel és Józabád, a léviták fejedelmei adának a lévitáknak a húsvét áldozatira ötezer juhot és ötszáz tulkot.

10 Készen levén a szolgálat, a papok helyeikre állának, a léviták is csapatjaik szerint, amint a király parancsolta.

11 Megölék azért a páskabárányt, és a papok hintik vala kezükből a vért, a léviták pedig a bárányok bőrét húzzák le.

12 És különválaszták az egészen égő áldozatra valókat, hogy adnák azokat a nép közül való családok csoportjainak, hogy áldoznának az Úrnak, amint a Mózes könyvében megíratott. Azonképpen a tulkokból is elválaszták.

13 És megsüték a páskabárányt szokás szerint a tűznél. A megszenteltetett állatokat pedig megfőzék fazekakban, vasfazekakban és üstökben, és nagy hamarsággal adák az egész községnek. 2Móz 12,8.9

14 Ezek után maguknak és a papoknak is elkészíték a páskabárányt, mert a papok, az Áron fiai az égőáldozatoknak és a kövérségeknek megáldozásával el valának foglalva késő éjszakáig, azért a léviták készíték el mind maguknak, mind a papoknak, az Áron fiainak.

15 Az éneklők is, az Asáf fiai szolgálatukban valának, Dávidnak, Asáfnak, Hémánnak és Jédutunnak, a király prófétájának parancsolata szerint. Az ajtónállók is mindnyájan az ajtóknál valának. Nem távozhatának szolgálatukból, hanem az ő atyjukfiai, a léviták készíték vala el nékik. 1Krón 25,1.2

16 És elkészüle az Úrnak minden szolgálata azon a napon, hogy megtartanák a páskát, egészen égő áldozatokkal áldozván az Úr oltárán a Jósiás király parancsolata szerint.

17 Megtartották tehát az Izráel fiai, akik jelen lehetének, a páskát abban az időben és a kovász nélkül való kenyerek ünnepét hét napon át. 2Móz 12,18

18 Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izráelben a Sámuel próféta idejétől fogva. Izráel királyai közül is senki sem tartott olyan páskát, amilyet Jósiás tartott és a papok, a léviták, egész Júda és akik Izráelből jelen voltak, és Jeruzsálem lakosai. 2Kir 23,22.23

19 Jósiás királyságának tizennyolcadik évében tartatott ez a páska.

Jósiás a Nékó fáraó elleni csatában elesik

20 Mindezek után, hogy az Isten házát Jósiás helyreállítá, feljöve Nékó, Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Kárkemis városát elfoglalná. És Jósiás ellene ment. Jer 46,2

21 És noha követeket külde őhozzá Nékó, ezt mondván: Mi közöm tehozzád nékem, Júda királya? Mert én most nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen, és Isten parancsolta, hogy siessek. Ne tusakodjál az Isten ellen, aki énvelem van, hogy el ne veszessen téged!

22 Mindazáltal Jósiás nem tére ki őelőle, hanem, hogy megütköznék vele, öltözetit megváltoztatá, és nem hallgatott Nékó beszédeire, amelyek az Isten szájából származtak vala. Elméne azért, hogy megütközzék vele Megiddó mezején. Zak 12,11

23 Akkor a kézívesek nyilakat lövének Jósiás királyra, és monda a király az ő szolgáinak: Vigyetek ki engem innét, mert nagyon megsebesültem.

24 Levévén azért őt az ő szolgái a szekérből, másik szekerére helyezék, és vivék Jeruzsálembe. És meghala, és eltemetteték az ő atyáinak sírjába, s egész Júda és Jeruzsálem siránkozék Jósiás felett.

25 Jerémiás is siratá Jósiást, és siralmas énekekkel siratják vala őt az éneklő férfiak és asszonyok mindnyájan mind e mai napig, amelyek szokásossá lettek Izráelben, s ímé, azok meg vannak írva a Jerémiás siralmaiban. Jer 9,17

26 Jósiásnak pedig többi dolgai és a szerint való jó tettei, amint az Úrnak törvényében meg van írva,

27 és az ő első és utolsó dolgai, ímé, meg vannak írva az Izráel és Júda királyainak könyvében. 2Kir 22,1-23,30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában